بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها-  …

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- …

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی) …………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۲-۱ سوالات جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۲-۲ توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده ها (آزمون فرضی های تحقیق) ……………………………………………………………………… ۸۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۳-۱- آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۳-۲- آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۳-۳- آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۴-۳-۴- آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۴-۳-۵بررسی هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۴-۳-۶بررسی هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۵-۲ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۵-۳ پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۳-۱ پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۳-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۵-۴ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
عنوان به زبان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
فهرست جدول و نمودار و شکل ها
عنوان صفحه
جدول۲-۱ حالت های مختلف ارتباط های اجتماعی ممکن در سطح جامعه ……………………………………………….. ۲۲
جدول ۳-۱ سئوالات مرتبط با متغیر های مدنظر در پرسشنامه تحقیق ……………………………………………………….. ۷۱
جدول ۳-۲ مقیاس بکارگرفته شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. ۷۲
جدول۳-۳ پایایی کل پرسشنامه تحقیق (ضریب آلفای کرانباخ) ……………………………………………………………… ۷۴
جدول ۳ -۴ پایایی به تفکیک متغیرهای پرسشنامه تحقیق (ضریب آلفای کرانباخ) ………………………………………. ۷۵
جدول ۴-۱- مولفه های آماری متغیر جنس ………………………………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۴-۲- مولفه های آماری متغیر سن ………………………………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۳- فراوانی پاسخ دهندگان متغیر نوع استخدام ……………………………………………………………………….. ۸۲
جدول ۴-۴- مولفه های آماری متغیر میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….. ۸۳
جدول ۴-۵- مولفه های آماری متغیر میزان میزان سابقه کار …………………………………………………………………… ۸۴

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: