بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۳

بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها- قسمت ۳

۲-۵-۱ تعریف نشـدن اهـداف و استراتژیها بر محور عدالت ………………………………………………………… ۳۵
۲-۵-۲ محیط و تـأثیر آن بر رفتارهای عادلانه ……………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۵-۳ فنـاوری و عـدالت سـازمانی ………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۵-۴ انـدازه سـازمان و امکان اجرای عدالت در آن ………………………………………………………………… ۳۶
۲-۵-۵ سـاخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی ……………………………………………………………………. ۳۶
۲-۵-۶ فرهنگ و زبان ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶ رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۶-۱ ابعاد رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۶-۲ ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۶-۳ عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۶-۴ حیطه های رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۵ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۶-۶ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۶-۷ رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….. ۵۰
۲-۷ معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط ……………………………………………………………………………….. ۵۲
 
 
مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۷-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………. ۶۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدَمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۲جامعه و نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۳ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۳-۱ برآوردحجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۳-۲ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۴ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۵ روش و ابزار گرد آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۶ ابزار گرد آوری داده ها (معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن) ………………………………. ۷۱
۳-۷ روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۸ پایایی (قابلیت اطمینان)پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۹-۱ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۹-۲ آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

برچسب گذاری شده با: , , ,