سايت مقالات فارسی – 
بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل- قسمت ۱۰

سايت مقالات فارسی – بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل- قسمت ۱۰

تحقیق حاضر با توجه به هدف مطالعه (بررسی ارزش از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل) از نظر هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق دستیابی به عوامل ارزش‌ساز از دیدگاه مشتریان شرکت ایرانسل برای کمک به اپراتور تلفن همراه ایرانسل و دیگر اپراتورها جهت تامین حداکثر رضایت مشتریان خود می‌باشد. با توجه به تقسیم‌بندی انواع تحقیقات براساس خصوصیات موضوع یا مساله تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی – همسبتگی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق توصیفی، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است، در این تحقیق محقق سعی دارد تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت و یا استنتاج ذهنی گزارش کند. (صفری شالی، ۱۳۹۰) از آنجایی که رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را براساس اهداف تحقیق تحلیل می‌نماید، این پژوهش از نوع همبستگی است. براساس زمان گردآوری، این پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد، در صورتی که پاسخ به مسأله به زمان حال مربوط باشد، از پژوهش پیمایشی استفاده می‌شود، در روش پیمایشی محقق شرایط فعلی را بررسی می‌کند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود (حبیب‌پور و صفری، ۱۳۹۰)
درتقسیم‌بندی انواع تحقیقات براساس روش‌های جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش در دسته روش‌های میدانی قرار می‌گیرد.
۳-۳- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (دلاور، ۱۳۸۱). تعیین جامعه آماری از جهت تعیین حدود جغرافیایی تحقیق اهمیت دارد. زیرا با توجه به امکانات هر تحقیق و درجه اهمیت آن ضرورت دارد، جمعیت به دقت مشخص گردد. (نادری و سیف‌نراقی، ۸۵) جامعه آماری در این تحقیق افراد بالای ۱۸ سالی هستند که از ۱ فروردین ۹۲ تا ۳۱ شهریور ۹۲ برای دریافت سیم کارت ایرانسل در دفاتر خدماتی شهر ایلام ثبت نام کرده‌اند و سیم کارت آنها نیز فعال می باشد و تعداد آنها (۹۵۳۱) نفر است.
۳-۴- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده می‌باشد.
۳-۵- برآورد حجم نمونه
یکی ازمسائل عمده که درکارهای تحقیقاتی قابل اهمیت است، دانستن حجم نمونه می‌باشد. زیرا اگر تعداد نمونه زیاد از حد، بزرگ انتخاب شود، متضمن کار زیاد خواهد بود و اگر تعداد نمونه کمتر از حد معین گرفته شود، نتایج سوگیری داشته و اطلاعات لازم و دقیق را نمی‌دهد. بنابراین بهتر است که حجم نمونه را تا حدی افزایش داد که حدود اعتماد و اطمینان به صورت محسوس کاهش یابد (منصورفر، ۱۳۸۰) برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه آماری حجم نمونه ۳۶۹ نفر تعیین گردید برای حصول اطمینان از جدول کرجسی و مورگان نیز استفاده شد. جهت افزایش نرخ بازگشت، پرسشنامه در بین ۳۸۰ نفر توزیع گردید.
۳-۶- روش جمع‌آوری اطلاعات
در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده‌ای اسنادی و میدانی استفاده گردید. در روش اسنادی بررسی جامعه در اسناد، مدارک و اینترنت صورت گرفت و نظریه‌های مختلف همراه با پیشینه تحقیق بررسی شدند و آرای اندیشمندان ذیربط نتیجه‌گیری و براساس اهداف تحقیق مورد بهره‌برداری قرار گرفت که این امر باعث تحکیم پایه‌های نظری و تدوین چارچوب تحقیق گردید. در مرحله میدانی از روش پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
۳-۷- ابزار تحقیق
یکی از ویژگی‌های مهم تحقیقات از نوع پیمایشی استفاده از ابزار رسمی و استاندارد گردآوری اطلاعات می‌باشد، که با طراحی و استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری می‌شود. در این تحقیق از پرسشنامه با تعداد ۳۳ سوال بسته و یک سوال باز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده، جدول (۳-۱) که دارای پنج بخش به شرح ذیل می‌باشد که براساس فرضیه‌ها دسته‌بندی شده است. در بخش اول مولفه کیفیت خدمات ۵ سوال، در بخش دوم مولفه تنوع خدمات ۱۷ سوال، در بخش سوم تصویر ذهنی شبکه ۳ سوال، در بخش چهارم مولفه قیمت شبکه (سیم کارت) ۴ سوال و در بخش پنجم مولفه نرخ تماس‌ ۴ سوال آمده است.
جدول (۳-۱): بخش‌های پرسشنامه

ردیف بخش مقدار آلن تعداد گویه
۱ کیفیت خدمات ۷۰% ۵
۲ تنوع خدمات ۷۶% ۱۷
۳ تصویر ذهنی شبکه ۷۲% ۳
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , ,