بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 3

بررسي رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک- قسمت 3

پیوست 205
فهرست جداول
جدول شماره (1-3) : توزیع دانشجویان به تفکیک دانشکده 123
جدول شماره (2-3 ) ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت مدنی 127
جدول شماره ( 3 -3 ) ابعاد و شاخص های متغیر اعتماد اجتماعی 128
جدول شماره (4-3) : ابعاد و شاخص های متغیر نگرش به دموکراسی 130
جدول شماره (5-3) : ابعاد و شاخص های متغیر قانون مداری 131
جدول شماره (6-3) : ابعاد و شاخص های متغیر اثر بخشی سیاسی 132
جدول شماره (7-3) : ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت سیاسی 133
جدول شماره (8-3) تعیین ضریب پایایایی متغیرهای تحقیق 137
جدول1-4: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 142
جدول2-4:توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی 143
جدول3-4:توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات 144
جدول4-4:توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده 145
جدول 5-4:توزیع پاسخگویان بر حسب سال ورود به دانشکده 146
جدول 6-4:توزیع پاسخگویان بر حسب تعلق طبقاتی 147
جدول 7-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تهرانی یا شهرستانی بودن 148
جدول 8-4:توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت 149
جدول 9-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت 150
جدول 10-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 151
جدول 11-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهروندی دموکراتیک 153
جدول 12-4: نتایج توصیف آماری متغیر شهروندی دموکراتیک 153
جدول13-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 154
جدول 14-4:نتایج توصیف آماری متغیر بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 154
جدول 15-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش به دموکراسی 155
جدول 16-4:نتایج توصیف آماری متغیر نگرش به دموکراسی 155
جدول 17-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قانون مداری 156
جدول 18-4:نتایج توصیف آماری متغیر قانون مداری 156
جدول 19-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک 157
جدول 20-4: نتایج توصیف آماری متغیر بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک 157
جدول 21-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اثربخشی سیاسی 158
جدول 22-4 : نتایج توصیف آماری متغیر میزان اثربخشی سیاسی 158
جدول 23-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت سیاسی 159
جدول 24-4:نتایج توصیف آماری متغیر مشارکت سیاسی 159
جدول 25-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی 161
جدول 26-4:نتایج توصیف آماری متغیر سرمایه اجتماعی 161
جدول 27-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی 162
جدول 28-4:نتایج توصیف آماری متغیر اعتماد اجتماعی 162
جدول 29-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت مدنی 163
جدول 30-4:نتایج توصیف آماری متغیر مشارکت مدنی 163