اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم  …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم …

رتبه

استراتژی ۱: یکپارچه سازی فرآیند

۰٫۲۲۴

۲

استراتژی ۲: ارتقا مشتری و بازار

۰٫۲۰۵

۳

استراتژی ۳: یکپارچه سازی اطلاعات

۰٫۲۴۹

۱

استراتژی ۴: یکپارچه سازی شبکه

۰٫۲۰

۴

استراتژی ۵: مدیریت مشارکتی

۰٫۱۲۲

۵

از نتایج بدست آمده از جدول۴-۳۵، قابل مشاهده است که گزینه اول یعنی یکپارچه سازی اطلاعات در معیارها و زیر معیارها وزن بیشتری نسبت به سایر استراتژی ها داشته است و یکپارچه سازی فرایند، ارتقا مشتری و بازار، یکپارچه سازی شبکه و مدیریت مشارکتی در رتبه های بعدی قرار دارند.
شکل ۴-۳ نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
هدف تحقیق حاضر شناسایی شاخص های موثر در زنجیره تامین چابک و ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین چابک بر حسب شاخص های تعیین شده در شرکت صنعتی بهشهر می باشد. جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت محدود بوده و شامل افرادی است که به نوعی با زنجیره تامین درگیر بوده و با مفهوم چابکی آشنایی دارند، که شامل مدیران دپارتمان زنجیره تامین در شرکت صنعتی بهشهر می باشند.
در فصل های پیش به بیان موضوع، بررسی مبانی نظری، متدولوژی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های واقعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداختیم و در نهایت بر اساس اعداد و ارقام بدست آمده، نتایج استخراج گردید.در این فصل ضمن ارائه ی پاره ای از محدودیت های انجام تحقیق، با توجه به نتایج به نتیجه گیری، تحلیل نتایج حاصله و همچنین ارائه پیشنهادات برای محقق بعدی می پردازیم.
۵-۲- پاسخ به سوالات تحقیق
۵-۲-۱- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر شده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟
با توجه به معیارهای شناسایی شده براساس مدل سوافورد ، معیارها و زیرمعیارها به وسیله پرسشنامه پیوست ۱ توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت تا موثر بودن آنها در پیاده سازی استراتژی های زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر مورد تایید قرار گیرد. پس از دریافت پرسشنامه ها، براساس آزمون T-Student و با کمک نرم افزار Spss معیار Sig برای تمامی معیارها و زیر معیارها سنجیده شد که نتایج آن در فصل چهارم در جداول ۴-۱ تا ۴-۶ ذکر گردید. براساس این محاسبات معیار Sigبرای تمام معیارها و زیر معیارها کمتر از ۰۵/۰ بود.بنابراین فرضیه موثر بودن آنها تایید گردید. سپس مدل ساختار سلسله مراتبی شناسایی شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,