اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از  …

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

پیکره بندی دارایی

اجتماع خبرگان حرفه ای

دارایی های سازمان

تجربه واحد کار

اهرم دانش

۲-۶-۷- عناصر یک زنجیره تامین چابک
برای اینکه زنجیره تامین واقعا چابک باشد، باید مشخصات زیر را دارا باشد که در شکل ۲-۸ نیز نشان داده شده است:
زنجیره تامین چابک حساس به بازار است و این بدان معنی است که زنجیره تامین قادر است تقاضای واقعی را تشخیص داده و به آن پاسخ دهد.در یک زنجیره تامین چابک اغلب سازمان ها تقاضا محور هستند زیرا آنها پیش خورد اندکی از بازار دارند.در گذشته سازمان ها با بررسی اسناد و مدارک مربوط به سالها و دهه های گذشته و بررسی نقطه فروش و … تقاضای بازار را پیش بینی می کردند، اما امروزه این موضوع تغییر شکل داده است.در یک زنجیره تامین چابک سازمان ها قادر هستند به صدای بازار گوش دهند و بلافاصله به آن پاسخ دهند.
مجازی بودن : استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات بین خریداران و تامین کنندگان باعث ایجاد یک زنجیره تامین مجازی می شود.زنجیره تامین چابک بیشتر مبتنی بر اطلاعات است تا موجودی.
ادغام فرایندها : سیستم اطلاعات بین شرکا در زنجیره تامین باعث یکپارچگی کامل فرایندها می شود.ادغام فرایندها به معنی کار مشارکتی بین خریداران و تامین کنندگان، توسعه مشترک محصولات و سیستم اطلاعات می باشد.این شکل از همکاری در زنجیره تامین روز به روز در حال متداول تر شدن است.
مبتنی بر شبکه : در یک زنجیره تامین شرکا به صورتی پیوسته، متحد و هماهنگ در یک شبکه به همدیگر متصل می شوند و از طریق چهارمین مشخصه یک زنجیره تامین چابک شکل میگیرد.
شکل۲-۸ عناصرزنجیره تامین چابک
۲-۶-۸- شاخص های زنجیره تامین چابک
شاخص های تعیین کننده در زنجیره تامین چابک در جدول ۲-۴ به اختصار بیان شده اند:
جدول ۲-۴ شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

برچسب گذاری شده با:
شاخصهای تعیین کننده زنجیره تامین چابک
هدف اصلی برآورد تقاضا با بیشترین سرعت
نوع محصول کالاهای مد
تقاضای بازار فرار و بی ثبات
تنوع محصول زیاد