انواع خشونت خانگی علیه زنان

Domestic violence against women,شکلای جور واجور خشونت خونگی علیه زنان

خشونت خونگی علیه زنان چیه و چه انواعی در جامعه داره؟ در ادامه این مقاله با ما همراه شید تا بیشتر با موضوع خشونت خونگی علیه زنان آشنا شید.

به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده دانایی؛ کلا خشونت خونگی یا چیزی که Domestic Violence خونده می شه، شکلای بسیار و مختلفی داره، خشونت والدین نسبت به نوجوانان یا برعکس، خشونت خواهران و برادران نسبت به همدیگه، خشونت زن نسبت به شوهرش؛ اما مطمئنا یکی از اشکال کلی و اصلی خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان است.

این شکل از خشونت گسترش زیادی در جوامع داره و نکته قابل تأمل اون هستش که به هیچ روی مخصوص جوامع در حال پیشرفت یا طبقاتی خاص نیس، بلکه در همه جوامع مثل غنی و فقیر، شمال و جنوب اقتصادی اجتماعی و در بین همه اقشار و طبقات، کم یا زیاد دیده می شه.

زیادی خشونت علیه زنان به حدیه که در منابع و کتابای علمی از یه جور مرض یا سندرم با عنوان «سندرم زنان کتک خورده» سخن می گن. آمارها در این مورد گویاست.

تعریف خشونت خونگی

کلا سوء رفتار خونگی وقتی میان زن و شوهرا روی میده که یکی از اونا تلاش می کنه بر دیگری اعمال کنترل کنه. سوء رفتاری که شامل خشونت بدنی باشه، به خشونت خونگی موسومه. ضارب با به کار گیری ترسوندن دیگری با تنبیه یا تهدید یا با خشونت بدنی تلاش می کنه تا همسر خود رو گوش به زنگ و حرف گوش کن و کنترل سازه.

قربونی یه سوء رفتار خونگی ممکنه زن یا مرد باشه؛ اما بررسیا نشون میده که زنان ۵ تا ۸بار بیشتر از مردان قربونی سوء رفتار قرار می گیرن.

شکلای جور واجور سوء رفتارای خونگی

شش نوع سوء رفتار خونگی در منابع علمی مطرح شده که عبارت ان از:

 • سوء رفتار بدنی یا جسمی یا خشونت خونگی؛
 • سوء رفتار کلامی یا غیرکلامی، شامل سوء رفتار روان شناختی، ذهنی یا عاطفی، مثلاً به شکل تهدید و فحاشی، سرکوفت زدن، مقایسه با بقیه، تحقیر زوج؛
 • سوء رفتار جنسی؛
 • سوء رفتار تعقیب گرایانه. مجازی، اینترنتی و…، مثلاً از راه جفت و جور عکسا یا فیلمایی از زندگی و وضعیت خصوصی افراد و پخش اون به قصد اخاذی و یا مونتاژهای جنسی، یا تعقیب زنان، دختران و ایجاد مزاحمت واسه اونا؛
 • سوء رفتار اقتصادی یا مالی، مثلاً نبود پرداخت نفقه؛
 • سوء رفتار الهی.

هرچند که تقسیم بندی بین شکلای جور واجور سوء رفتارها بسیار شناور و سیاله؛ میشه بین اونا تمایزهایی رو قائل شد.

ایجاد شرم و احساس گناه در همسر یا انتقادهای شدید و بی دلیل از اون در تنهایی یا در حضور بقیه، گفتن این حرف به همسر که اون بی ارزشه یا بیان این نکته به همسر که اون هیچ راهی جز تحمل وضعیت نداره، از مصادیق سوءرفتار کلامی هستن.

سوء رفتار بدنی یا جسمی

سوء رفتار بدنی که به خشونت خونگی هم معروفه، شامل بدرفتاری جسمی با همسر و کاربرد نیروی بدنی علیه اون به شکلیه که همسر مضروب شه و یا در خطر ضرب وجرح قرار گیرد.

سوء رفتار بدنی تنوع بسیاری داره و از ایجاد محدودیت حرکتی، مثل بستن، تا کشتن همسر رو شامل میشه. مضروب کردن یا زدن همسر که شایع ترین اون کتک زدن زنونه در این گروه س.

سوء رفتار بدنی ممکنه، شامل یکی از اشکال زیر باشه:

 • بستن یا در خونه نگه داشتن؛
 • هل دادن، پرتاب کردن، به دیوار کوفتن؛
 • سیلی زدن به صورت، مشت زدن به بدن؛
 • سوزوندن؛
 • کتک زدن با وسیله و وسایلی مثل کمربند، شلاق، چوب یا میله.

سوء رفتار عاطفی و کلامی

سوء رفتار عاطفی، روانی یا ذهنی ممکنه به شکل کلامی یا غیرکلامی باشه. این نوع سوء رفتار شامل اعمال و رفتاری غیر از سوء رفتارای بدنیه. بررسیا نشون میده که زخم به وجود اومده از طریق سوء رفتارای عاطفی به مراتب عمیق تر و به مراتب آسیب زاتر از آثار سوء رفتارای بدنی هستن.

سوء رفتارای کلامی یاغیرکلامی همسر ممکنه شامل نمونه های زیر باشه:

 • تهدید یا ارعاب همسر به خاطر وادارکردن اون به اطاعت؛
 • تخریب وسایل و مایملک شخصی همسر یا تهدید به انجام اون؛
 • اعمال خشونت علیه حیوانات خونگی یا وسایل خونه، مثل کوبیدن یا پرت کردن وسایل خونه و شکستن اونا، در حضور همسر، به عنوان ابزاری واسه ترسوندن و کنترل اون؛
 • دادوهوارکردن، فریادکشیدن و نعره زدن؛
 • ایجاد شرم و احساس گناه در همسر یا انتقادهای شدید و بی دلیل از اون در تنهایی یا در حضور بقیه؛
 • مقصردانستن قربونی، همسر، به عنوان محرک رفتار سوء رفتار خود، مثل تکرار این حرف که «تقصیر خودته»؛
 • گفتن این حرف به همسر که اون بی ارزشه؛
 • بیان این نکته به همسر که اون هیچ راهی جز تحمل وضعیت نداره.

سوء رفتار جنسی یا بهره کشی جنسی

سوء رفتار جنسی رابطه نزدیکی با بدرفتاری بدنی داره. بررسیای با اندازه وسیع در مورد تجاوز و تهاجم جنسی محدود هستن و اونایی هم که موجود هستن، نشون دهنده اندازه گسترش بالای اون هستن. سوء رفتار جنسی سه شکل اساسی داره:

 • تهاجم و حملهٔ جنسی که بیشترً به شکل وادارکردن دیگری به فعالیت جنسی ناخواسته و ناایمنه؛
 • مزاحمتای جنسی که یعنی فعالیت جنسی ناخواسته که به خاطر کسب قدرت بر دیگری به کار میره و به شکل کم کم و قدم به قدم صورت میگیره.
 • بهره کشی جنسی که نمونه های اون عبارت ان از مجبورکردن دیگری به انجام عمل جنسی و رسیدن به لذت یا مجبورکردن دیگری به هرزه نگاری یا وادارکردن دیگری به انجام عمل جنسی و جفت و جور عکس یا فیلم و اخاذی.

سوء رفتار به شکل تعقیب و آزار

تعقیب و به هر نوع تماس ناخواسته بین دو فرد رو میگن که مستقیما یا غیرمستقیم با همدیگه رابطه برقرار می کنن و این رابطه در برگیرنده یه جور تهدید یا ترس واسه قربونی باشه.

پاییدن زیادتر از اندازه همسر در بین زندگی یا حتی بعد از جدایی یکی از اشکال عادی این نوع سوء رفتاره. هدفِ آزاردهنده ممکنه برگردوندن قربونی به شرایط قبلی یا آسیب زدن به اون به دلیل جدایی اش باشه.

این نوع سوء رفتار شامل اشکال متفاوتیه؛ مثل:

 • تلفنای تکراری که بعضی وقتا تلفن رو قطع نکرده باقی می ذارن؛
 • تعقیب و فرار با همسر؛
 • ارسال بسته ها یا هدایا یا اسمای ناخواسته و غیرمنتظره؛
 • کنترل تلفن و شماره هایی که همسر با اونا تماس گرفته؛
 • نظاره همسر با دوربینای مخفی و کنترل کارا و رفتار اون؛
 • تماس با دوستان، همکاران یا همسایه ها واسه کسب اطلاعات درباره همسر؛
 • به کار گیری سوابق قبلی و اسناد گذشته و یا استخدام آدمایی واسه پیدا کردن همسر جداشده به خاطر آزار اون؛
 • تهدید یا آسیب و آزار به خونواده، دوستان یا بستگان همسر؛
 • تخریب اموال و مایملک همسر، مثل اتومبیل یا خونه.

خشونت و سوء رفتار مالی یا اقتصادی علیه همسر

خشونت یا سوء رفتار مالی یا اقتصادی علیه همسر به یکی از اشکال زیر خود رو نشون میده:

 • دوری از در اختیار گذاردن پول و پله و سرمایه به همسر، مثل ندادن پول یا ندادن کارت اعتباری همسر به اون؛
 • برداشتن بدون اجازه یا دزدی اموال و داراییای همسر؛
 • در اختیار گرفتن و بهره کشی پول و پله و سرمایه و اقتصادی همسر به خاطر منافع شخصی؛
 • ندادن وجوه نقد به همسر یا در اختیار نگذاشتن غذا، لباس، داروهای لازم، یا سرپناه، یعنی نبود پرداخت نفقه.

خشونت و سوء رفتار الهی علیه همسر

خشونت یا سوء رفتار الهی علیه همسر به اشکال زیر شکل میگیره:

 • به کار گیری اعتقادات مذهبی یا الهی همسر به قصد کنترل اون؛
 • جلوگیری از انجام اعمال و شعائر مذهبی از راه همسر به اشکال جور واجور؛
 • مسخره کردن یا استهزا عقاید و باورهای مذهبی همسر؛
 • وادارکردن فرزندان به اقرار به عقاید و باورها و یا انجام رفتارهایی که همسر به اونا باور نداره یا انجام اونا رو حرام و ممنوع می دونه.

نشونه های دوست داشتن واقعی پسران

چیجوری یه زن موفق باشم؟

زنان سپیده دانایی