استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو

استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو

anja
دانشکده علوم
پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی
آمار ریاضی
استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو
به کوشش
احمدرضا زنبوری
استاد راهنما
دکتر مریم شرفی
اسفند ماه 1392
e
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب احمدرضا زنبوری دانشجوی رشتهی آمار ریاضی، دانشکدهی علوم اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آنرا نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایان نامهام تکراری نیست وتعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آنرا منتشر ننموده و یا در اختیار غیر ندهم. کلیهی حقوق این اثر مطابق با آییننامهی مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
به نام خدا
استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو
توسط
احمدرضا زنبوری
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی
از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته:
آمارریاضی
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
اسفند ماه 1392
شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم .
تقدیم به
پدر و مادر
بسیار عزیزم
و برادرانم :
اسماعیل
احسان
و شما خواننده گرامی . . .
 
سپاسگزاری
با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه سرکارخانم دکترمریم شرفی که با نکته های ارزشمند و گفته های بلند، صحیفه های سخن را  علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامه بوده است. از جناب آقای دکتر علیرضا نعمت اللهی که از مشورت و جهتدهی ایشان کمال استفاده را بردم و مرا مدیون اخلاق کریمانه، راهنماییهای ارزندهی خود قرار دادند سپاسگزارم. همچنین از جناب آقای دکتر بازرگان لاری که زحمت مشاورهی این تحقیق را تقبل نموده کمال تشکر را دارم. از جناب آقای دکتر برهانی حقیقی که زحمت داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند و همواره لطفشان را از من دریغ نکردند کمال تشکر را دارم، و از سایر اساتید محترم بخش آمار که در طول دورهی کارشناسی و ارشد هرگونه یاری و مساعدت تحصیلی و معنوی را با لطف و بزرگواری به اینجانب هدیه نمودند، قدردانی مینمایم. از بهترین پشتیبان زندگیم پدر عزیز و مادر مهربانم که همواره مأمن آرامش و آسایش مرا فراهم نمودند همچنین از برادرانم که در دوران تحصیل همواره مشوق و یار و یاورم بودند، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم که این رساله به یاری خداوند متعال قدمی برای پیشرفت علم باشد.
چکیده
استنباط آماري مدل رگرسيوني با خطاهاي خودبازگشتي به روش لاسو
به کوشش
احمدرضا زنبوری