ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک ها و موسسه های مالی (مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)- قسمت ۲

ارزیابی عملکرد مدیریت جانشین پروری در بانک ها و موسسه های مالی (مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان اصفهان)- قسمت ۲

۳- ۲-روش پژوهش ۵۰
۳-۳-متغیرها و الگوی پیشنهادی پژوهش ——————————————۵۰
۳-۴-جامعه آماری ۵۱
۳-۵-شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۵۱
۳-۶-ابزارگردآوری اطلاعات ۵۱
۳-۶-۱-اجزای پرسشنامه ۵۲
۳- ۶-۲- روایی پرسشنامه ۵۳
۳-۶-۳-تعیین پایایی پرسشنامه ۵۴
۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۳-۸- خلاصه و جمع بندی ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۵۷
۴-۲-بررسی ویژگی‌ها ی جمعیت شناختی ۵۸
۴-۲- آمارتوصیفی ۵۸
۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان ۵۸
۴-۲-۲-مدرک تحصیلی پاسخگویان ۵۹
۴-۲-۳- سن پاسخگویان ۶۰
۴-۲-۴- سابقه کاری پاسخگویان ۶۱
۴-۳- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات ۶۳
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول ۶۳
۴-۴-۲ -آزمون فرضیه دوم ۶۴
۴-۴-۳ -آزمون فرضیه سوم ۶۵
۴-۴-۴ -آزمون فرضیه چهارم ۶۶
۴-۴-۵-آزمون فرضیه اصلی ۶۶
۴-۵- خلاصه و جمع بندی—————————————————-۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه ۶۹
۵-۲-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق ۶۹
۵-۲-۱- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول: ۶۹
۵-۲-۲- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه دوم: ۷۰
۵-۲-۳- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه سوم: ۷۰
۵-۲-۴- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه چهارم: ۷۱
۵-۲-۵-نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی: ۷۱
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ۷۲
۵-۳-۱- پیشنهادات مبتنی برفرضیه اول ۷۲
۵-۳-۲-پیشنهادات مبتنی برفرضیه دوم ۷۳
۵-۳-۳- پیشنهادات مبتنی برفرضیه سوم ۷۳
۵-۳-۴-پیشنهادات مبتنی برفرضیه چهارم ۷۴
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۷۴
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۴
منابع ۷۶
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- تاریخچه ارزیابی عملکرد ۱۳
جدول۲-۳-تفاوت سیستم ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن——————————–۱۸
جدول۳-۳-نگرش های مختلف به ارزیابی عملکرد————————————۱۹
جدول۳-۴- مقایسه روش های مختلف ارزیابی ————————————–۳۳
جدول۳-۵-مقایسه مدیریت جانشین پروری با برنامه ریزی جانشین پروری ——————-۴۳
جدول۳-۱-مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی عملکردجانشین پروری ۵۵
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت ۵۸
جدول۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی ۵۹
جدول۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن ۶۰
جدول۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری ۶۱
جدول۴-۴- بررسی توزیع نرمال متغیرهای پرسشنامه ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف) ۶۳
جدول ۴-۵- نتایج حاصل ازآزمونt برای فرضیه‌ی اول ۴۶
جدول ۴-۶- نتایج حاصل ازآزمونt برای فرضیه‌ی دوم ۶۴
جدول ۴-۷- نتایج حاصل ازآزمونtبرای فرضیه‌ی سوم ۶۵
جدول ۴-۸- نتایج حاصل ازآزمونt برای فرضیه‌ی چهارم ۶۶
جدول ۴-۸- نتایج حاصل ازآزمونt برای فرضیه‌ی چهارم ۶۷
فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل ۲-۱ چرخه عملکرد ۱۵
شکل۲-۲-ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۲۱
شکل۲-۳-هفت شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………۲۶
شکل۲-۴-ماتریس ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………۲۷
شکل۲-۵-مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………………………………………….۲۸

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*