منابع مقالات علمی : 
اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط  …

منابع مقالات علمی : اثر بخشی شناخت_رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و برخی رفتارهای مرتبط …

Advisor2: Hossein zare
Advisor3: Golamali Shahidi
Ziba Barghi Irani
October 2014
– Steure,J.L. ↑
– Hamman, C.L. ↑
– Futterman, A. ↑
– Zarit ↑
– Parkinson’s Disease ↑
– Shaking Palsy ↑
-Apathy ↑
– Executive Dysfunction ↑
– Cognitive Flexibility ↑
– Abstract Thinking ↑
– Slowed Cognitive Speed ↑
– Lewis & Knell ↑
-World Health Organization ↑
– Steure,J.L. ↑
– Hamman, C.L. ↑
– Futterman, A. ↑
– Kramer, A.M. ↑
– Gurland, G.J. ↑
-Parkinson’s Disease ↑
– Substantia Nigra ↑
– Jankovic ↑
– Shaking Palsy ↑
-Lewis and Knell ↑
– Idiopathic ↑
– Samii A et al ↑
– Lesage and Brice ↑
-Hu et al. ↑
– Neurodegenerative ↑
-Samii A et al ↑
-Lindgren et al. ↑
-Lindgren et al ↑
– Tanner et al. ↑
-De Lau and Breteler ↑
– Costa et al. ↑
-Gongora-Alfaro ↑
– Tremor ↑
-Rigidity ↑
-Slowness of Movement ↑
– Postural Instability ↑
– Jankovic ↑
– Samii A et al ↑
– Rigidity ↑