اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
3d render of textile color swatch lying on wooden desk. Living coral. Color of the year 2019.

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان

 دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

دسترس این پژوهش 10 کودک مبتلا به سرطان که وضعیت عمومی آن ها اجازه شرکت در پژوهش را بدان ها می داد از میان کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان شفا واقع در شهر اهواز توسط تیم پزشکی معرفی شده و با بهره گرفتن از روش های قرعه کشی(گمارش به شیوه تصادفی ساده) 5 نفر آن ها در گروه آزمایش و 5 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. پیش از شروع مداخله اضطراب کودکان توسط آزمون اضطراب زانک مورد سنجش قرار گرفت و بعد از 8 جلسه مداخله، مجدداً در مرحله پس آزمون و یک و نیم ماه بعد از آن در مرحله پیگیری اضطراب کودکان توسط آزمون زانک مورد ارزیابی قرار داده شد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان دادند استفاده از بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان می تواند موثر باشد. بطوریکه تفاوت نمرات “پس آزمون با پیش آزمون” و تفاوت “نمرات پیگیری با پیش آزمون” یعنی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مداخله هر دو برای گروه آزمایشی معنادار بودند اما برای گروه کنترل این مقادیر معنادار نبودند.
نتیجه گیری: بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب کودکان مبتلا به سرطان که تحت درمان های شیمیایی قرار دارند، موثر است؛ لذا پیشنهاد می شود در این اقدامات دردناک، جهت مدیریت اضطراب و پریشانی کودک از مداخلات بازی درمانی شناختی رفتاری استفاده شود.
کلید واژه: بازی درمانی شناختی رفتاری- کودکان مبتلا به سرطان- میزان اضطراب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 5
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4. اهداف پژوهش 7
1-5. فرضیه ی پژوهش 8
1-6. تعریف نظری و عملی مفاهیم 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش(پیشینه نظری و تجربی پژوهش)
2-1. سرطان کودک 11
2-2. اضطراب بیمارستانی در کودکان 12
2-3. مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان 13
2-3-1. عوامل موثر در واکنش های کودکان 16
2-3-2. رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری 18
2-3-4. عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری 19
2-3-5. تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری 21
2-4. بازی درمانی شناختی رفتاری 22
2-4-1. مروری بر شکل گیری CBPT 22
2-4-2. پیشنه های نظری برای CBPT 25
2-4-3. فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری 26
2-4-4. مداخله در CBPT 27
2-4-4-1. شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله 27
2-5. پیشیه تجربی پژوهش 32
2-5-1. پژوهش های خارجی 32
2-5-2. پژوهش ها در داخل کشور 36
2-6. جمع بندی 39
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1. روش تحقیق 43
3-2. جامعه آماری 43
3-3. نمونه تحقیق 43
3-4. روش نمونه گیری 44
3-5. معیارهای انتخاب گروه 44
3-6. ابزار پژوهش 44
3-7. فرایند اجرای پژوهش 45
3-8. روش گرد آوری اطلاعات 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. تحلیل توصیفی 49
4-2. تحلیل استنباطی 50
4-3. جمع بندی یافته ها 55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*