آبا ۸, ۱۳۹۹

علمی – تحقیقاتی

1 min read

استقلال :توانايي هدايت افكار و اعمالخود و آزاد بودن از تمايلات هيجاني.همدلي: توانايي آگاه بودن و درك احساساتديگران و ارزش دادن...