را در طول نوزادی تصرف کرده، به سوی مراحل عملکرد بالغ‌تر در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می‌دهد یا بازداری می‌کند. از دیدگاه او افراد به ترتیب در این مراحل هشتگانه رشد می‌کنند تا... متن کامل

را در طول نوزادی تصرف کرده، به سوی مراحل عملکرد بالغ‌تر در اواخر نوجوانی و بزرگسالی رشد می‌دهد یا بازداری می‌کند. از دیدگاه او افراد به ترتیب در این مراحل هشتگانه رشد می‌کنند تا... متن کامل

سالگیاعتماد در برابر بی‌اعتمادیعضلانی – مقعدی1 تا 3 سالگیخودمختاری در برابر تردید، شرمجابه جایی حرکتی – تناسلی3 تا 5 سالگیابتکار در برابر احساس گناهنهفتگی6 تا 11 سالگیسخت کوشی در... متن کامل

سالگیاعتماد در برابر بی‌اعتمادیعضلانی – مقعدی1 تا 3 سالگیخودمختاری در برابر تردید، شرمجابه جایی حرکتی – تناسلی3 تا 5 سالگیابتکار در برابر احساس گناهنهفتگی6 تا 11 سالگیسخت کوشی در... متن کامل

مسأله است كه از طرف فرد به طور آگاهانه طراحي و به اجرا در مي آيد و نتيجه آن حل مسأله و يا افزايش ظرفيت روانشناختي فرد براي از سرگذراندن موفقيت آميز شرايط بحراني و دور ماندناز آسيب هاي... متن کامل

مسأله است كه از طرف فرد به طور آگاهانه طراحي و به اجرا در مي آيد و نتيجه آن حل مسأله و يا افزايش ظرفيت روانشناختي فرد براي از سرگذراندن موفقيت آميز شرايط بحراني و دور ماندناز آسيب هاي... متن کامل

4-23-نتایج رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های هویت……………………71جدول 4-24-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک... متن کامل

4-23-نتایج رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک های هویت……………………71جدول 4-24-نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سلامت روان توسط سبک... متن کامل

……………………………………………….212-2-4-مقابله های ناکار آمد و غیر... متن کامل

……………………………………………….212-2-4-مقابله های ناکار آمد و غیر... متن کامل

ج) به کارهایی وارد شوند که از قواعد و مفاهیم آن‌ها آگاهی نداشته باشند. د) احساس کنند با دیگر شرکتکنندگان همخوانی ندارند، مثلاً در سبک یادگیریهای طولانی شکیبایی ندارند. آن‌ها... متن کامل

ج) به کارهایی وارد شوند که از قواعد و مفاهیم آن‌ها آگاهی نداشته باشند. د) احساس کنند با دیگر شرکتکنندگان همخوانی ندارند، مثلاً در سبک یادگیریهای طولانی شکیبایی ندارند. آن‌ها... متن کامل

در رشد و تغییر و تحول است؛ ضمنا فعالیتهای بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را ‏درست نمیکنند، بلکه باهم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل میدهند. معنای... متن کامل

در رشد و تغییر و تحول است؛ ضمنا فعالیتهای بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچ کدام به تنهایی شخصیت را ‏درست نمیکنند، بلکه باهم آمیختگی دارند و بر روی هم شخصیت را تشکیل میدهند. معنای... متن کامل

با این که افراد به وسیله نیروهای زیستی محدود شده‌اند اما شکلپذیری چشمگیری دارند. محیطهای اجتماعی آنها دامنه وسیعی از رفتارها، از جمله استفاده از دیگران به عنوان الگو را برای آنها... متن کامل

با این که افراد به وسیله نیروهای زیستی محدود شده‌اند اما شکلپذیری چشمگیری دارند. محیطهای اجتماعی آنها دامنه وسیعی از رفتارها، از جمله استفاده از دیگران به عنوان الگو را برای آنها... متن کامل

تجربیاتشان میدهند، شخصیت خود را به وجود میآورند. وراثت و محیط مواد سازنده ‏شخصیت را تامین میکنند، اما نیروی خـلاقی این مواد را شکـل میدهد و به کـار میاندازد. آدلر بارها تاکید کرد که... متن کامل

تجربیاتشان میدهند، شخصیت خود را به وجود میآورند. وراثت و محیط مواد سازنده ‏شخصیت را تامین میکنند، اما نیروی خـلاقی این مواد را شکـل میدهد و به کـار میاندازد. آدلر بارها تاکید کرد که... متن کامل

فرشی، 1380). سبک یادگیری از دیگر عواملی است که از طریق ارتباط با یادگیری زمینه موفقیت یا شکست فرد را در انجام تکلیف فراهم میکند. غالباً وظایفی را که به افراد محول میشود، میتوان طوری... متن کامل

فرشی، 1380). سبک یادگیری از دیگر عواملی است که از طریق ارتباط با یادگیری زمینه موفقیت یا شکست فرد را در انجام تکلیف فراهم میکند. غالباً وظایفی را که به افراد محول میشود، میتوان طوری... متن کامل