مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، نهج البلاغه، حقوق زنان

ه بکارگيري “مقايسه” که از جمله اهداف پژوهش بنيادي به شمارمي آيد هدف اصلي اين تحقيق نبوده و تنها وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف مد نظر تحقيق مي‌باشد.هم چنين نوشتار پيش رو به دليل... متن کامل

توسط mitra7--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره انسجام اجتماعی، انحراف معیار، زندگی کاری

مورد مطالعه 26/8 میباشد ، با توجه به میانگین نمرههای 3 تا 15 که نمره 9 میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان پایینتر از حد متوسط میباشد که بیانگر این است که از دیدگاه کارکنان... متن کامل

توسط mitra7--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره ایجاد دانش، دانش سازمانی، علم اطلاعات

ارتباط است. براساس نظرمشاوران مديريت اكثر سازمان ها به علت فقدان ارتباط در اجراي استراتژيهاي خود ناموفق بودند.• اهميت خلاقيت: پيامدهاي خلاقيت كسب و كار بستگي به نوع ارتباط ايجاد... متن کامل

توسط mitra7--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

کارکنان با مدیریت دانش ارتباط معنا داری دارد؟6-آیا وابستگی اجتماعی کاری با مدیریت دانش ارتباط معنا داری دارد؟7-آیا میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی با مدیریت دانش ارتباط معنا داری... متن کامل

توسط mitra7--javid، قبل