خواهد داشت.پراکندگی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی: معمولاً بیشتر خطوط مرزی مخصوصاً در کشورهای با مرزهای طولانی از راس الخط کوهها و پهنه ی بیابان ها و …عبور داده شده است. این امر... متن کامل

خواهد داشت.پراکندگی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی: معمولاً بیشتر خطوط مرزی مخصوصاً در کشورهای با مرزهای طولانی از راس الخط کوهها و پهنه ی بیابان ها و …عبور داده شده است. این امر... متن کامل

کمتری نسبت به دیگران برای انتخاب دوباره بدهیم، به فرمول تابع بهینگی خود این بخش را اضافه می‌کنیم.(۳ – ۶ ) اگر گرهای تا به حال بهعنوان سرخوشه انتخاب نشده باشد مقدار ۱ را برای آن قرار... متن کامل

کمتری نسبت به دیگران برای انتخاب دوباره بدهیم، به فرمول تابع بهینگی خود این بخش را اضافه می‌کنیم.(۳ – ۶ ) اگر گرهای تا به حال بهعنوان سرخوشه انتخاب نشده باشد مقدار ۱ را برای آن قرار... متن کامل

آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت، مشورت گردید و... متن کامل

آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد. برای افزایش اعتبار و روایی پرسشنامه ابتدا با تعدادی از اساتید رشته مدیریت، مشورت گردید و... متن کامل

نگریم ، نوع نگاه ما به آن پدیده می تواند تعیین کند که باید درباره احتمالات صحبت کنیم یا منطق فازی ، در مثال بالا موضوع دغدغه ما کودکی است که در حال بازی گوشی است. اما یک وقت نگران این ... متن کامل

نگریم ، نوع نگاه ما به آن پدیده می تواند تعیین کند که باید درباره احتمالات صحبت کنیم یا منطق فازی ، در مثال بالا موضوع دغدغه ما کودکی است که در حال بازی گوشی است. اما یک وقت نگران این ... متن کامل

۲-۱مقدمه ۱۳ ۲-۲فرآیند تصمیم گیری ۱۳۲-۳ انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری ۱۴ ۲-۴طبقه بندی تصمیم ها ۱۴۲ -۵ مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره ۱۵۲-۶ انواع روش MADM... متن کامل

۲-۱مقدمه ۱۳ ۲-۲فرآیند تصمیم گیری ۱۳۲-۳ انتخاب معیار و ملاک در تصمیم گیری ۱۴ ۲-۴طبقه بندی تصمیم ها ۱۴۲ -۵ مفاهیم کلی در تصمیم گیری چند معیاره ۱۵۲-۶ انواع روش MADM... متن کامل

دستهبندی، خوشهبندی، قواعد انجمنی و پیشبینی است. بیشتر الگوریتمهای تشخیص تقلب مالی بر اساس دستهبندی است.تکنیکهای دادهکاوی: الگوریتمهای تشخیص تقلب مالی با توجه تکنیکهای دادهکاوی به... متن کامل

دستهبندی، خوشهبندی، قواعد انجمنی و پیشبینی است. بیشتر الگوریتمهای تشخیص تقلب مالی بر اساس دستهبندی است.تکنیکهای دادهکاوی: الگوریتمهای تشخیص تقلب مالی با توجه تکنیکهای دادهکاوی به... متن کامل

۲-۳ مقدمهای بر تقلب۲۷تقلب به عنوان یک فعالیت مجرمانه میتواند تعریف شود و شامل نشان دادن اطلاعات غلط یا اشتباه که هیچ گونه مزیت ندارد. تقلب به شکلهای مختلف رخ میدهد و تغییر در... متن کامل

۲-۳ مقدمهای بر تقلب۲۷تقلب به عنوان یک فعالیت مجرمانه میتواند تعریف شود و شامل نشان دادن اطلاعات غلط یا اشتباه که هیچ گونه مزیت ندارد. تقلب به شکلهای مختلف رخ میدهد و تغییر در... متن کامل

تشخیصنفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتمهای موجود در روشهای دستهبندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و... متن کامل

تشخیصنفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتمهای موجود در روشهای دستهبندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و... متن کامل

ve Baysian ۸۳ جدول‏۴۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Kernel naive Baysian ۸۴ جدول‏۴۴: ماتریس Confusion الگوریتم Naive Baysian ۸۴ جدول‏۴۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Naive Baysian ۸۴ ... متن کامل

ve Baysian ۸۳ جدول‏۴۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Kernel naive Baysian ۸۴ جدول‏۴۴: ماتریس Confusion الگوریتم Naive Baysian ۸۴ جدول‏۴۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Naive Baysian ۸۴ ... متن کامل

از طریق رضایتمندی افراد سازمانی است.(شفیع‌آبادی۱۳۷۲) . ۲-۳-۳- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی ۲-۴-۳-۱- عوامل سازمانی: بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از: ... متن کامل

از طریق رضایتمندی افراد سازمانی است.(شفیع‌آبادی۱۳۷۲) . ۲-۳-۳- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی ۲-۴-۳-۱- عوامل سازمانی: بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از: ... متن کامل