مقالات و پایان نامه ها

سیاست بین المللی، سیاست بین الملل

خواهد داشت.پراکندگی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی: معمولاً بیشتر خطوط مرزی مخصوصاً در کشورهای با مرزهای طولانی از راس الخط کوهها و پهنه ی بیابان ها و …عبور داده شده است. این امر... متن کامل

توسط mitra4--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تعالی سازمانی، انتخاب تأمین کننده

نگریم ، نوع نگاه ما به آن پدیده می تواند تعیین کند که باید درباره احتمالات صحبت کنیم یا منطق فازی ، در مثال بالا موضوع دغدغه ما کودکی است که در حال بازی گوشی است. اما یک وقت نگران این ... متن کامل

توسط mitra4--javid، قبل
مقالات و پایان نامه ها

ماشین بردار پشتیبان، دسترسی به اطلاعات

تشخیصنفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتمهای موجود در روشهای دستهبندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و... متن کامل

توسط mitra4--javid، قبل