دانلود پایان نامه

ی روانی اکراه- احساس ترس:
1- زمان ترس:
2- شدت ترس :
گفتار سوم- شرایط تحقق اکراه در حقوق مصر :
الف_ ترس مؤثر در وقوع معامله :
1- علت بودن اکراه :
2- شد ت اکراه :
3- سلب آزادی مکره :
ب- به کار گیری ابزار تهدید:
1- اقسام ابزار :
1- 1- اکراه مادی و معنوی:
1- 2- قدرت و نفوذ معنوی :
2 – خطر:
2- 1- شرایط خطر:
2- 2- موارد خطر:
2- 3 – خطر نسبت به ثالث :
2- 4- تهدید کننده :
3- باور تهدید :
4- نا مشروع بودن تهدید :
گفتار چهارم – مقایسه ( مطالعه تطبیقی ) :
مبحث دوم – اثبات اکراه:
گفتار اول – اثبات اکراه در فقه و حقوق ایران :
گفتار دوم – اثبات اکراه در حقوق فرانسه :
گفتار سوم – مقایسه : ( مطالعه تطبیقی )
فصل سوم- اثر اکراه در قراردادها:
مبحث اول- اثر اکراه در فقه و حقوق ایران:
گفتار اول- نظریه بطلان:
الف- طرح نظریه بطلان:
ب- دلایل نظریه بطلان:
1- وجود اجماع و حدیث رفع :
2 – عدم شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مکره:
3- عدم شمول مطلقات بر عقد مکره:
4 – عدم تشکیل عقد به علت فقدان رضا:
5- عدم تشکیل عقد به علت جریان اصول عملیه:
6 – به حکم عرف معامله مکره ، معامله نیست :
7 – تشابه عقد مکره با عقد کودک:
8- تشابه عقد مکره با عقد هازل:
9- عدم تشابه عقد مکره با عقد فضولی:
10 – لزوم مقارنت رضا با عقد:
ج- نقد نظریه بطلان:
1- اجماع و حدیث رفع:
1- 1- اجماع :
1- 2- حدیث رفع:
اول – طرح سه پاسخ :
دوم – اشکال به پاسخ سوم و جواب آن :
2- شمول «اوفوا بالعقود» بر معامله مکره:
3- شمول مطلقات بر معامله مکره:
4- عدم اخذ مفهوم «رضا» در عقد:
5- عدم جریان اصول عملیه:
6- عدم تشابه عقد مکره با عقد کودک:
7- عدم تشابه عقد مکره با عقد هازل:
8 – تشابه عقد مکره با عقد فضولی:
9- عدم لزوم مقارنت رضا با عقد:
گفتار دوم- نظریه عدم نفوذ:
الف- طرح نظریه عدم نفوذ:
1- مکره قصد مضمون عقد را نمی‌کند:
2 – مکره راضی به قصد نتیجه نیست :
ب- دلایل نظریه عدم نفوذ:
ج- بررسی نظر یه عدم نفوذ:
د- اجازه عقد مکره:
1- تعریف اجازه و طرح مسأله:
2- شرایط اجازه:

2-1- اجازه باید معلوم باشد :
2-2- اجازه مسبوق به رد نباشد :
2-3- مکرَه باید اهلیت داشته با شد :
2-4- اکراه رفع شده باشد :
2-5- رضا اعلام شود :
3- اثر اجازه:
3-1- نظریه نقل:
اول- معنا و طرح نظریه:
دوم- دلایل نظریه:
سوم -نقد نظریه:
3 -2- نظریه کشف:
اول- معنا و طرح نظریه:
دوم – اقسام کشف :
سوم- دلایل نظریه:
چهارم- ایراد نظریه:
پنجم : پاسخ ایرادات :
4- نقش اجازه در معامله مالک مکرِه:
5- اثر عقد نسبت به فرد مختار قبل از اجازه:
ه- رد عقد مکرَه:
مبحث دوم- اثر اکراه در حقوق فرانسه :
مبحث سوم-اثر اکراه در حقوق مصر:
مبحث چهارم – مقایسه (مطالعه تطبیقی ) :
نتیجه گیری و پیشنهادات : 224
فهرست منابع : 232
چکیده به زبان انگلیسی

مقدمه :

1-طرح مسأله:
تمامی افراد بشر گاه و بیگاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهرههای اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهرههای کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و… .
افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند .
در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آنچنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند .
هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آنها با اختیار و طیب نفس نباشد.
آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد .

2– انگیزه انتخاب :
مباحثی ممکن است سالها و بلکه قرنها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشهها باید نوشتهها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائهی منبعی مفید

برای دانشجویان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند .
3- ضرورت تحقیق :
طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد .
منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آنها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آنها نیاز به سالها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. همچنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.
4 – پیشینه تاریخی تحقیق :
کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح میشود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد . پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان 0 حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده 199 قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد . شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد .
5 – سؤالات اصلی و فرعی تحقیق :
سؤ الات اصلی :
نقش اکراه بر اراده و اثر آن چیست ؟
قانون مدنی ما زمینه شرایط تحقق اکراه از یک سو از فقه امامیه الهام گرفته است و از سوی دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است. اما در وضع ماده 202دچار تعارض شده است ، لذا لازم است علت تعارض و راه حل آن مطرح شود .
معیار ترس مؤثر چیست ؟
سؤالات فر عی :
آنچه معروف است این است که اکراه با رضا جمع نمی شود . از طرف دیگر در قانون مدنی (مادهی 199) پیشبینی شده است: «رضای حاصل در نتیجهی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بین این دو مطلب را برطرف کرد ؟
معیار ضرر مؤثر چیست ؟
تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟
آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟
آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟
آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند ؟

مطلب مشابه :  تجارب برتر پرورشی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸

6 – فرضیه :
در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (یعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار احترام به اصل آزادی اراده در قراردادها است .
در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد .

7– روش تحقیق :
روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی میباشد .
در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران ، فرانسه ، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد .

8 –نوع تحقیق:
نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد .

9 – محدودیتها و تنگناهای تحقیق :
مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود . از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

10- طرح کلی رساله :
این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .
. در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است . در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .
مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است .

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : قصاص

فصل اول –مفهوم ، ماهیت و قلمرو اکراه

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت .
در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود .
از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود .
مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه .
مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها

مبحث اول- مفهوم و ماهیت اکراه :

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .
با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد ؟
مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود
گفتار اول—مفهوم اکراه.
گفتار دوم – ماهیت اکراه .

گفتار اول- مفهوم اکراه :

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:
1- اراده .
2- رضایت .
اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم کلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عکس، جبر یعنی اینکه شخص در کارهایش اراده‌ای نداشته و در حکم شیء باشد.
مقصود از اختیار در بحث اکراه این نیست که شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می‌گردد که قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.
قصد به معنای اختیار که در برابر اکراه قرار می‌گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی که مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه‌ای که مدلول آن در خارج محقق شود.
دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) بهخاطر ترس از ظالم است به گونه‌ای که خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می‌فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.
اختیاری که معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را که منعقد می‌کند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم که در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند که غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است

الف- تعریف اکراه در لغت :

اکراه مصدر باب افعال از ریشه کره است و در لغت عبارت است از اجبار اراده انسان، بدون وجه قانونی، بر انجام کاری که شخص رضایت ندارد. و کره (به ضم و فتح) عبارت است از مشقت و آنچه که نفس انسان به آن تمایل ندارد.
کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معنی خرسندی ، موافقت

 

دیدگاهتان را بنویسید