دانلود پایان نامه

۵-۵-۲- کارکنان ۲۱
۶-۵-۲- دولت ۲۲
۷-۵-۲- جامعه ۲۲
۸-۵-۲ سایر استفاده‌ کنندگان ۲۲
۶-۲ چه میزان از اطلاعات لازم است در استانداردها برای دستیابی به ویژگیهای کیفی مطلوب افشاء شود؟ ۲۲
۷-۲ ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی ۲۵
۸-۲مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی ۲۶
۹-۲ ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی ۲۷
۱۰-۲ عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی ۳۰
۱۱-۲چه خصوصیاتی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ ۳۱
۱-۱۱-۲ قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟) ۳۲
۲-۱۱-۲- مربوط بودن( چه اطلاعاتی مربوط است؟) ۳۴
۱۲-۲ چه خصوصیاتی ارائه ی اطلاعات مالی را مفید می سازد؟ ۳۵
۱-۱۲-۲ قابل فهم بودن ۳۵
۲-۱۲-۲-قابل مقایسه بودن ۳۶
۱۳-۲ چه عواملی اعمال خصوصیات کیفی را دچار محدودیت می کند؟ ۳۷
۱۴-۲ خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ۳۹
۱۵-۲خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان ۴۱
۱۶-۲ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ۴۳
۱۷-۲ هزینه های گزارشگری ۴۵
۱۸-۲ روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام ۴۷
۱-۱۸-۲ گزارشگری انعطاف پذیر ۴۷
۲-۱۸-۲ گزارشگری بخشهای مجزا ۴۷
۳-۱۸-۲ توضیح ماهیت فعالیت شرکتها ۴۸
۴-۱۸-۲ تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها ۴۸
۵-۱۸-۲ اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری ۴۸
۶-۱۸-۲ انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت ۴۸
۷-۱۸-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات ۴۹
۸-۱۸-۲ افشای اطلاعات غیر مالی ۴۹
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۱
۲-۳ روش تحقیق ۵۱
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق ۵۲
۴-۳ متغیرهای تحقیق ۵۲
۵-۳ اعتبار تحقیق ۵۳
۶-۳ روایی آزمون ۵۳
۷-۳ جامعه آماری ۵۳
۸-۳ نمونه آماری ۵۴
۹-۳ روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات ۵۶
۱-۹-۳ روش میدانی ۵۶
۱۰-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۵۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۲
۲-۴ تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی ۶۲
۱-۲-۴ بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی ۶۳
۲-۲-۴ بررسی توصیفی مدت سابقه کاری ۶۴
۳-۲-۴ بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی ۶۵
۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است . ۶۶
۵-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است . ۶۷
۶-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟ ۶۸
۷-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟ ۶۹
۸-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟ ۷۰
۹-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟ ۷۱
۱۰-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است . ۷۲
۱۱-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟ ۷۳
۱۲-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟ ۷۴
۱۳-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟ ۷۵
۱۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟ ۷۶
۱۵-۲-۴ به نظر شما میزان پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟ ۷۷
۳-۴ آماراستنباطی ۷۸
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اول ۷۸
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن ۷۸
۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه ۷۹
۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد ۸۰
۴-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن ۸۱
۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی ۸۲
۱-۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی ۸۲
۳-۳-۴ آزمون تی – استودنت تک نمونه ای ۸۳
۱-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک: ۸۳
۲-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو: ۸۳
۳-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه: ۸۴
۴-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار ۸۵
۵-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه اصلی تحقیق: ۸۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۸۸
۲-۵خلاصه تحقیق ۸۸
۳-۵ نتیجه گیری ۸۹
۱-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی اول ۸۹
۲-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی دوم ۹۰
۳-۳-۵ نتیجه گیری بررسی فرضیه سوم ۹۰
۴-۳-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی چهارم ۹۰
۵-۳-۵ نتیجه گیری کلی ۹۱
۴-۵ پیشنهادات کاربردی ۹۲
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۲
۶-۵ محدودیتهای تحقیق ۹۳

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهنفقه، حضانت، طلاق، قانون مدنی

پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه ۹۵
پیوست ب: آزمون پایائی پرسشنامه ۹۹
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۱
منابع لاتین: ۱۰۳
چکیده لاتین ۱۰۵

جدول ۱-۲ مقایسه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی) ۴۴
جدول ۲-۲ مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده ۴۵
جدول ۱-۴ وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک ۶۳
جدول ۲-۴ وضعیت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاری ۶۴
جدول ۳-۴ وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای باصورتهای مالی ۶۵
جدول ۴-۴ توصیف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۶
جدول ۵-۴ توصیف سوال ۵ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۷
جدول ۶-۴ توصیف سوال ۶ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۸
جدول ۷-۴ توصیف سوال ۷ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۹
جدول ۹-۴ توصیف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۱
جدول ۱۰-۴ توصیف سوال ۱۰ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۲
جدول ۱۱-۴ توصیف سوال ۱۱ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۳
جدول ۱۲-۴ توصیف سوال ۱۲ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۴
جدول ۱۳-۴ توصیف سوال ۱۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۵
جدول ۱۴-۴ توصیف سوال ۱۴ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۶
جدول ۱۵-۴ توصیف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۷
جدول ۱۶-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن ۷۸
جدول ۱۷-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه ۷۹
جدول ۱۸-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد ۸۰
جدول ۱۸-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن ۸۱
جدول ۱۹-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ۸۲
جدول ۲۰-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی ۸۳
جدول ۲۱-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی ۸۴
جدول ۲۲-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی ۸۴
جدول ۲۳-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی ۸۵
جدول ۲۴-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی: ۸۶
جدول ۱-۵ تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برهر یک از ویژگیهای کیفی ۹۱

مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد گناهان کبیره، نهی از منکر، امام صادق، امیرالمومنین

نمودار ۱-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا ۴۰
نمودار ۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان ۴۲
نمودار ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق ۵۲
نمودار ۱-۴ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۳
نمودار ۲-۴ سابقه کاری پاسخ دهندگان ۶۴
نمودار ۳-۴ توصیف سوال ۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۵
نمودار ۴-۴ توصیف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۶
نمودار ۵-۴ توصیف سوال ۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۷
نمودار ۶-۴ توصیف سوال ۶باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۸
نمودار ۷-۴ توصیف سوال ۷باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۶۹
نمودار ۸-۴ توصیف سوال ۸باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۰
نمودار ۹-۴ توصیف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۱
نمودار ۱۰-۴ توصیف سوال ۱۰باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۲
نمودار ۱۱-۴ توصیف سوال ۱۱باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۳
نمودار ۱۲-۴ توصیف سوال ۱۲باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۴
نمودار ۱۳-۴ توصیف سوال ۱۳باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۵
نمودار ۱۴-۴ توصیف سوال۱۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۶
نمودار ۱۵-۴ توصیف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان ۷۷

چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهمیت نیز باید از جنبه ویژگیهای کیفی اطلاعات ،کامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بین

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید