دانلود پایان نامه

وغن کمتری را طی مراحل سرخ کردن جذب کرده و رطوبت بیشتری را در محصول حفظ نمایند(فیزمن و سالوادور، ۲۰۰۳ ؛ ونگوپال، ۲۰۰۶)
به طورکلی جذب روغن بیشتر در نمونه ها با محتوای رطوبت پایین تر(نمونه هایی که در طی سرخ کردن رطوبت بیشتری را از دست داده اند) مشاهده شد. این نتایج رابطه ی بین میزان حذف رطوبت و جذب روغن را تایید می کند.
نتایج مشابهی توسط آکدنیز و همکاران( ۲۰۰۶ ) و سالوادور و همکاران( ۲۰۰۵) گزارش شد.
بالا بودن میزان چربی و کم بودن رطوبت نشان می دهد که با خروج رطوبت از نمونه فضای بیشتری برای جذب روغن ایجاد می شود که با نتایج خلیل (۱۹۹۹)، جعفریان (۲۰۰۰)، امین لاری و همکاران (۲۰۰۵) ، سوزان و همکاران (۲۰۰۴) و دارایی گرمه خانی و همکاران (۱۳۸۷) مطابقت داشت.
۴-۱-۳- تاثیر غلظت بر فاکتور روشنایی L*
اثر غلظت بر روشنایی نمونه های ناگت معنی دار است (P<0/05) و تاثیر پیش تیمار فراصوت معنی دار نبود.
براساس گزارشات پیشین فاکتور روشنایی ( L*) با افزایش غلظت صمغ ، به نسبت نمونه شاهد افزایش یافته این روند نشان دهنده روشن تر شدن رنگ نمونه های ناگت می باشد.
بالاترین مقدار شاخص L* (روشنایی) مربوط به نمونه شاهد بود. با افزایش غلظت صمغ، شاخص روشنایی کاهش یافت.
جدول ۴-۳- آنالیز واریانس رنگ
Pr>f
میانگین مربعات
درجه آزادی
منبع

۵۶/۲۴
۳
مدل

۰۵۱۷/۰ (معنادار)
۷۱/۶
۱۰
نتیجه

(غیر معنادار) ۵۹۳۹/۰
۲۶/۶
۶
عدم تناسب

۴۰/۷
۴
خطا

۱۳
کلی

علت روشن تر شدن رنگ ناگت ها، تغییر و افزایش میزان رطوبت و کاهش چربی می باشد که در نتیجه بر میزان واکنش میلارد تأثیر گذاشته و آن را کاهش می دهد(دارایی گرمه خانی و همکاران ،۲۰۰۹). اما در این پژوهش چنین نتیجه ای حاصل نشده است که به نظر می رسد به دلیل رنگ تیره صمغ فارسی می باشد.

مطلب مشابه :  دوره های زمانی
 

دیدگاهتان را بنویسید