دانلود پایان نامه

همبستگی میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار مورد تأیید قرار گرفت.
در نتیجه تأیید می شود وابستگی حرفه ای مدیران مدارس بر میزان خلاقیت آن ها در محیط کار مؤثر است.

((بررسی رابطه میان پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه سوم مشخص شد که میان پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه معنی داری در سطح ۰۱/ وجود دارد. بدین معنی که وجود همبستگی میان پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس مورد تأیید قرار گرفت.
در نتیجه تأیید می شود پایبندی به ارزش های کار بر میزان خلاقیت مدیران مدارس مؤثر است.

((بررسی رابطه بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه چهارم مشخص شد که بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه معنی داری وجود ندارد.بدین معنی که وجود رابطه میان مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار مورد تأیید قرار نگرفت .
درنتیجه تأیید می شود که مزایای دریافتی مناسب بر میزان خلاقیت مدیران در محیط کار مؤثر نیست .

((بین سطح تحصیلات مدیران مدارس و خلاقیت آن ها در محیط کار))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه پنجم مشخص شد که بین سطح تحصیلات مدیران مدارس و خلاقیت رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
بدین معنی که وجود رابطه بین این دو مؤلفه مورد تأیید قرار نگرفت.
در نتیجه تأیید می شود که سطح تحصیلات مدیران مدارس بر خلاقیت در محیط کار مؤثر نیست.

(( بین سابقه مدیریت و خلاقیت رابطه وجود دارد))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه ششم مشخص شد که میان سابقه مدیریت و خلاقیت رابطه ی معنی داری وجود ندارد.بدین معنی که وجود رابطه میان این دو مؤلفه مورد تأیید قرار نگرفت .
در نتیجه تأیید می شود که سابقه ی مدیریت بر خلاقیت مؤثر نیست .

((بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس جنسیت رابطه وجود دارد))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه هفتم مشخص شد که بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران برای آزمودنی های زن رابطه در سطح ۰۵/ معنی دار بود . و برای آزمودنی های مرد رابطه در سطح ۰۱/ معنی دار بود .
بدین معنی که وجود همبستگی میان تعهد شغلی و خلاقیت براساس جنس مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه ی به دست آمده با تحقیق الوی ،اورت و فلین
(۱۹۹۲) در مورد تأثیر جنسیت بر تعهد شغلی همسو است و تحقیق هاتز و دیگران (۱۹۸۹) ، گشنر(۱۹۸۵) ، مایر (۱۹۸۳) ،ریچاردسون (۱۹۸۹)، ژاک (۱۹۸۹)، رحیمی (۱۳۸۰) و شیربیگی (۱۳۷۹) در مورد تأثیر جنسیت بر خلاقیت همسو است .
اما با تحقیق تورنس به نقل از اسبورن (۱۳۷۵) ، سریداران (۱۳۷۶)، کریمی ، رضا (۱۳۸۱) در مورد تأثیر جنسیت بر خلاقیت ، همسو نیست.

((بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس سن رابطه وجود دارد))
– از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه هشتم مشخص شد که بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس سن برای مدیران کمتر از ۴۰ سال رابطه ی معنی داری در سطح ۰۱/ وجود دارد .
و برای مدیران ۴۰ سال و بالاتر رابطه ی معنی داری در سطح ۰۵/ وجود دارد.
بدین معنی که وجود همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس سن مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه ی بدست آمده با نظر اسبورن (۱۳۷۵) در مورد تأثیر سن بر خلاقیت همسو است. الوی ،اورت و فلین ( ۱۹۹۲) عامل سن را در رابطه با تعهد شغلی معنی دار نمی دانند .

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد بارنامه دریایی

محدودیت ها
الف ) در اختیار محقق
۱- تعداد گویه های پرسشنامه (۷۰ مورد ) ، ممکن است باعث خستگی و در نتیجه کاهش دقت و انگیزه در پاسخ دهی به آن ها شده باشد ، از این رو هنگام تعمیم نتایج ، توجه کافی به این محدودیت ضروری است .
۲- کم توجهی مدیران برای دقت در پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیقاتی
۳-صرف وقت زیاد برای قانع کردن مدیران به مفید بودن چنین تحقیقاتی و عملیاتی بودن نتایج آن ها

ب ) خارج از اختیار محقق
۱)عدم وجود تحقیق هایی در داخل و نیز خارج از کشور با موضوعی مشابه با تحقیق حاضر ، که این امر مقایسه ، تفسیر و تبیین نتایج این تحقیق را به شکل مؤثر غیر ممکن ساخته است .
۲) جامعه ی آماری تحقیق که فقط مدیران مدارس متوسطه بوشهر بود، بنابراین در تعمیم نتایج به دست آمده به سایر جوامع ، باید با احتیاط و توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و . . . اقدام گردد .
۳) روشن و شفاف نبودن جایگاه تحقیق برای اکثر مدیران و کم توجهی به نتایج آن که موجب می شود عده ای همکاری لازم را به عمل نیاورند و عده ای نیز بدون انگیزه و با بی میلی ، پرسشنامه را تکمیل کنند.

۵-۴ پیشنهادات
الف ) مبتنی بر نتایج تحقیق
– شرکت دادن مدیران در کارها و تصمیم گیری های مختلف سازمان، توجه به رضایت شغلی مدیران ، تأمین رفاه در محل کار ، برنامه ریزی و ایجاد شرایط کاری مناسب ، ترفیع براساس میزان کمیت و کیفیت کار و …
– تعییین ویژگی های کمی مانند مدرک تحصیلی و… برای گزینش مدیران مدارس
– درنظر گرفتن مزایای دریافتی مناسب برای مدیران
– ایجاد کارگاه های خلاقیت در مراکز آموزشی و اختصاص واحد درسی ویژه ی خلاقیت که زمینه ی بروز خلاقیت و نوآوری مدیران را فراهم کند.
– افزایش وابستگی حرفه ای مدیران مدارس برای افزایش میزان خلاقیت آن ها در محیط کار
– توجه زیاد به ارزش های کار برای افزایش خلاقیت مدیران مدارس

ب ) پیشنهادات محقق
– ترویج فرهنگ مطالعه در مدیران و معلمان و ایجاد محرکی مثبت ، به گونه ای که قادر باشند، تخصص و فنون مدیریت خود را به هنگام و به روز نگاه دارند و در جهت رفع ضعف های خود بکوشند.
-لازم است مدیران فضای لازم برای ایجاد خلاقیت فراهم کنند ، یعنی همیشه آماده ی شنیدن ایده های جدید از هر فردی باشند و به آن توجه کنند و همیشه با ارائه راه حل ، در جستجوی تفکرهای نو باشند.
برای ایجاد پای بندی ( تعهد ) به ارزش های کار در سازمان آموزش و پرورش موارد زیر لحاظ گردد:
الف) ایجاد یک نظام ارزشی که در آن ، احساس تعلق به سازمان، احساس مسئولیت در مقابل نیاز دانش آموزان و جامعه ، احساس ضرر وزیان در مقابل کم کاری ، پیشرفت در مقابل تلاش صادقانه و دریافت حقوق و دستمزد و در مقابل انجام دقیق وظایف ،همواره مورد تکریم و ستایش همگان باشد .
ب) به وجود آوردن نگرش مثبت به جایگاه مدیر آموزشی از طریق ارج نهادن به جایگاه ارزنده ایشان و توجه به نظرات و مشکلات مدیران.
ج) آشنا کردن عموم جامعه با ارزش های دینی و فرهنگی نسبت به کار و برجسته کردن نکات مثبت و مساعد آن ها برای کسب معلومات لازم در رابطه با ارزش کار ، آشنا کردن افراد با نقش و ضرورت کار در زندگی فردی و اجتماعی .
– در مورد افزایش تعهد شغلی و مشارکت مدیران با وظایف محوله لازم است موارد زیر تحقق یابد:
شرکت دادن مدیران در کارها و تصمیم گیری های مختلف سازمان، توجه به رضایت شغلی مدیران ، تأمین رفاه در محل کار ، برنامه ریزی و ایجاد شرایط کاری مناسب ، ترفیع براساس میزان کمیت و کیفیت کار و…
پیشنهادات به سایر محققین
۱) در تحقیق های مشابه آینده به عوامل مکانی ( شغلی) و محصولی و ویژگی های تخصصی مدیران و وضعیت تأهل نیز توجه شود و تأثیر و رابطه ی آن ها با تعهد شغلی بررسی شود .
۲) در مورد شیوه های پرورش و گسترش خلاقیت در افراد تحقیق های جدیدی صورت گیرد.
۳) با توجه به عدم رغبت بعضی از مدیران در اجرای تحقیق ، به نظر می رسد انجام یک تحقیق زمینه ی علل عدم وجود فرهنگ پژوهش خواهی و عدم خوش بینی به مسائل تحقیقاتی ضروری است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : توازن اقتصادی

۵) تحقیق در زمینه ی
الف) تعهد شغلی و رابطه ی آن با سبک های مدیریتی
ب) تعهد شغلی و رابطه ی آن با رده های مختلف مدیریتی
ج)میزان تعهد شغلی در سازمان های مختلف و مقایسه آن ها باهم.

فهرست منابع فارسی
۱) آقایی فیشانی ، تیمور. (۱۳۷۷). خلاقیت و نوآوری در انسان ها و سازمان ها . تهران: انتشارات ترمه
۲)اسبورن،الکس،اس.(۱۳۷۵) پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. مترجم: حسن قاسم زاده، انتشارات نیلوفر،چاپ سوم.
۳)اسفندیاری مقدم، عبدالرضا.(۱۳۸۰).نردبان ترقی .نشر جلیل مشهد ،چاپ سوم.
۴)امین شایان جهرمی،شاپور.(۱۳۸۲). تئوری های سازمان و مدیریت . انتشارات کوشامهر،چاپ اول،شیراز.
۵)ایمانی،محمدنقی،آذرخش،تقی،اسماعیل تبار،مهدی.(۱۳۸۵). مدیریت از آغاز تا پست مدرن. انتشارات فرهنگ سبز،چاپ دوم.
۶)بسیس ، پی یر ،ژائوی ،هوبرت.(۱۳۷۹). خلاقیت چیست؟ مترجم :محمد حسین سروری ،نشر عابد ،چاپ اول.
۷)بهرنگی ، محمدرضا.(۱۳۸۵).مدیریت آموزش و آموزشگاهی . انتشارات کمال تربیت با همکاری انتشارات تابان.
۸)پاکزادیان. (۱۳۷۴).رضایت شغلی. ماهنامه ی علمی، اجتماعی و خبری فولاد،شماره ۹.
۹)پرهیزگار ،کمال.(۱۳۷۷).تئوری های مدیریت .نشر دیدار،چاپ هفتم.
۱۰)تورنس،تی،پال.(۱۳۷۲). استعداد و مهارت های خلاقیت. مترجم: حسن قاسم زاده،انتشارات دنیای نو.
۱۱) جان سی ،ماکس ول .(۱۳۸۶). رهبری ۳۶۰ درجه ای : نفوذ خود را در جای جای سازمان گسترش دهید. مترجم: محمودرضایی زاده ،سعید خرقانی ،علیرضا شاهرخی، انتشارات خورشید،چاپ اول.
۱۲)جواهری ،منوچهر.(۱۳۷۹).مدیریت تحول. ناشر دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت آموزش و پرورش ، چاپ اول.
۱۳)حسینی ، افضل السادات .(۱۳۷۸).ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ اول.
۱۴)حق شناس ، مرجان.(۱۳۷۸).خلاقیت در آموزش و پرروش. فصل نامه مدیریت در آموزش و پرروش دوره ششم ،شماره ۲۴-۲۳.
۱۵)دادستان ،پریرخ.(۱۳۷۶).بررسی توان ذهنی و درک مفاهیم دانش آموزان دوره ابتدایی به منظور تعیین استانداردهای آموزشی . گزارش نهایی طرح پژوهش،جلد سوم ،تهران ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
۱۶) دلاور ،علی. (۱۳۸۳).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران ،انتشارات رشد،چاپ سوم.
۱۷) دلاور ، علی. (۱۳۸۵). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی.انتشارات رشد.
۱۸)رابینز ،استیفن ،پی. (۱۳۸۰). رفتار سازمانی(فرد). مترجم: علی پارساییان ،سید محمد اعرابی ،جلد اول،
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ سوم .
۱۹)رابینز،استیفن،پی.(۱۳۷۸). رفتار سازمانی ( گروه). مترجم : علی پارساییان ،سید محمد اعرابی ،جلد دوم،
انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاپ دوم.
۲۰) رحیمی عبدالکریم.(۱۳۸۰).بررسی رابطه ی خلاقیت با هسته کنترل دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهرستان مرودشت. پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید