دانلود پایان نامه

آزمودنی ها ۴۲ نفر می باشد.

نمودار۴:(( درصد فراوانی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها))

آزمودنی ها از لحاظ میزان خلاقیت به چهار گروه تقسیم شدند.
جدول ۷ : (( درصد وتوزیع فراوانی چهار گانه ی خلاقیت ))

درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
۴/۲
۴/۲
۱
خلاقیت کم
۴/۳۳
۳۱
۱۳
متوسط پایین
۹/۹۲
۵/۵۹
۲۵
متوسط بالا
۱۰۰
۱/۷
۳
خیلی خلاق

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به توزیع فراوانی خلاقیت آزمودنی ها در چهار گروه می باشد که مشاهده می گردد:۴/۲ درصد (۱ نفر) خلاقیت کم دارند،۳۱ درصد (۱۳ نفر) خلاقیت متوسط پایین دارند،۵/۵۹ درصد (۲۵ نفر) خلاقیت متوسط بالا دارند و ۱/۷ درصد (۳ نفر) خلاقیت زیاد دارند و کل آزمودنی ها ۴۲ نفر می باشد.

نمودار ۵:((درصد فراوانی گروه های چهار گانه خلاقیت))

آزمودنی ها در رابطه با تعهد شغلی در سه سطح طبقه بندی شدند.
جدول ۸ : (( درصد و توزیع فراوانی نمرات تعهد شغلی بین آزمودنی ها ))

درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
۳/۱۴
۳/۱۴
۶
پایین
۳/۳۳
۱۹
۸
متوسط
۱۰۰
۷/۶۶
۲۸
بالا

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به توزیع فراوانی نمرات تعهد شغلی بین آزمودنی ها می باشد که مشاهده می گردد:
۳/۱۴ درصد (۶ نفر) از آزمودنی ها دارای تعهد شغلی پایین ، ۱۹ درصد (۸ نفر) دارای تعهد شغلی متوسط و ۷/۶۶ درصد (۲۸ نفر) از آزمودنی ها تعهد شغلی بالایی داشتند و کل آزمودنی ها ۴۲ نفر می باشد.

نمودار ۶: ((درصد فراوانی تعهد شغلی آزمودنی ها))

۴-۳ بررسی داده ها با استفاده از آمار استنباطی
– بین تعهد شغلی ومیزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر وجود دارد.
جدول ۹ : (( ضریب همبستگی کلی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران ))
سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۰۱/

۵۳۲/
۴۲
تعهد شغلی

۴۲
خلاقیت
نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی ( ۵۳۲/= r ) مشاهده می گردد که که در سطح ۰۰۱/ معنی دار است. بدین معنی که بین تعهد شغلی مدیران و خلاقیت آن ها رابطه معنی داری وجود دارد.
– بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه وجود دارد.
جدول ۱۰:(( ضریب همبستگی میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و خلاقیت آن ها))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۰۴/

۴۴۰/
۴۲
وابستگی حرفه ای

۴۲
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و خلاقیت آن ها طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی ( ۴۴۰/= r ) مشاهده می گردد که در سطح ۰۰۴/ معنی دار است . بدین معنی که بین وابستگی حرفه ای مدیران و خلاقیت آن ها در محیط کار رابطه معنی داری وجود دارد.
-بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه وجود دارد .
جدول ۱۱:(( ضریب همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۰۸/

۴۰۶/
۴۲
پایبندی به ارزش های کار

۴۲
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس طبق جدول فوق نشان می دهد که با توجه به ضریب همبستگی (۴۰۶/= r) مشاهده می گردد که در سطح ۰۰۸/ معنی دار است .
بدین معنی که بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه معنی دار وجود دارد .
– بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه وجود دارد.
جدول ۱۲:(( ضریب همبستگی بین مزایای دریافتی مناسب و میزان خلاقیت مدیران مدارس))

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوعبازنمایی رسانه ای

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۱۰۳/

۲۵۵/
۴۲
مزایای دریافتی مناسب

۴۲
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار در جدول فوق نشان داده شده است. با توجه به ضریب همبستگی (۲۵۵/ =r ( رابطه های مشاهده نمی گردد . بدین معنی که بین مزایای دریافتی مناسب و میزان خلاقیت مدیران مدارس رابطه ی معنی دار وجود ندارد.

– بین سطح تحصیلات مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها رابطه وجود دارد.
جدول۱۳ :(( آزمون t جهت بررسی رابطه ی بین سطح تحصیلات و خلاقیت ))

سطح معنی داری
درجه آزادی

t
تعداد
انحراف استاندارد
میانگین
تحصیلات
مؤلفه

۹۶۱/

۴۰

۰۴۹/
۲۹
۶۲/۱۱
۶۵/۶۵
لیسانس

خلاقیت

۱۳
۴۲/۱۱
۸۴/۶۵
فوق لیسانس

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود، مقادیر سطح معنی داری مربوط به آماره t در مقایسه خلاقیت در رده های مختلف تحصیلی (لیسانس و فوق لیسانس ) از ( ۰۵/= p ) بیشتر است ، لذا این نتیجه به دست می آید که در سطح معنی داری (۰۵/= p ) ، بین سطح تحصیلات مدیران مدارس و خلاقیت رابطه معنی دار آماری وجود ندارد.
– بین سابقه مدیریت و خلاقیت رابطه وجود دارد.
جدول ۱۴:(( نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه خلاقیت در رده های مختلف متغیر سابقه مدیریت ))

سطح معنی داری
F
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
مؤلفه

۷۳۷/

۳۰۷/
۵۲/۴۱
۱۱/۱۳۵
۲
۳۹
۴۱
۰۴/۸۳
۵۲/۵۲۶۹
۵۷/۵۳۵۲
بین گروهی درون گروهی کل
خلاقیت
چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود،مقادیر سطح معنی داری مربوط به آماره f در مقایسه خلاقیت در رده های مختلف سابقه ی مدیریت ( تا ۱۰ سال ، ۱۱ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا ) از ( ۰۵/= p ) بیشتر است ، لذا این نتیجه به دست می آید که در سطح معنی داری (۰۵/= p )،بین سابقه مدیریت و خلاقیت رابطه معنی داری آماری وجود ندارد.
-بین تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران براسای جنسیت رابطه وجود دارد.
جدول ۱۵ : (( همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی های زن ))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۳۲/

۴۵۷/
۲۲
تعهد شغلی

۲۲
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت در بین مدیران زن در جدول فوق نشان داده شده است. با توجه به ضریب همبستگی ( ۴۵۷/= r ) مشاهده می گردد که در سطح ( ۰۳۲/= p) معنی دار می باشد.
بدین معنی که بین تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی های زن رابطه ی معنی دار وجود دارد.
جدول ۱۶: (( همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی های مرد))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۰۱/

۷۴۹/
۲۰
تعهد شغلی

۲۰
خلاقیت

مطلب مشابه :  پایان نامهفن آوری اطلاعات

نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت در بین مدیران مرد در جدول فوق نشان داده شده است.با توجه به ضریب همبستگی ( ۷۴۹/= r ) مشاهده می گردد که در سطح (۰۰۱/= p ) معنی دار می باشد . بدین معنی که بین تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی های مرد رابطه وجود دارد.

– بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس سن رابطه وجود دارد.
جدول ۱۷ :(( ضریب همبستگی رابطه ی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران کمتر از ۴۰ سال سن ))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۰۱/

۷۵۸/
۱۷
تعهد شغلی

۱۷
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت در بین مدیران کمتر از ۴۰ سال سن در جدول فوق نشان داده شده است . با توجه به ضریب همبستگی ( ۷۵۸/ =r ) مشاهده می گردد که در سطح(۰۰۱/= p) معنی دار می باشد. بدین معنی که بین تعهد شغلی و خلاقیت مدیران کمتر از ۴۰ سال رابطه ی معنی داری وجود دارد.
جدول ۱۸: (( ضریب همبستگی رابطه ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در مدیران ۴۰سال و بالاتر ))

سطح معنی داری
ضریب همبستگی
تعداد
مؤلفه

۰۳۰/

۴۳۵/
۲۵
تعهد شغلی

۲۵
خلاقیت

نتایج تحلیل همبستگی بین تعهد شغلی و خلاقیت در مدیران ۴۰ سال و بالاتردر جدول فوق نشان داده شده است. با توجه به ضریب همبستگی ( ۴۳۵/= r ) مشاهده می گردد که در سطح (۰۳۰/ = ) معنی دار می باشد. بدین معنی که بین تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی های ۴۰ سال و بالاتر رابطه ی معنی داری وجود دارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه
به وجود آوردن محیط خلاق و نوآور شاید مهم ترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه ی اندیشه های جدید و بکر است. محیط مناسب برای خلاقیت نه فقط افراد را برای ابراز تفکر جدید و خلاق ترغیب رو برانگیخته می کند بلکه سبب می شود که سازمان آسان تر بتواند افرادی را که دارای این ویژگی ارزشمند هستند را برای تقویت کادر تخصصی خود انتخاب کنند.( شهرآرای،۱۳۷۵)

۵-۲ ارائه نتایج
(( بررسی رابطه میان تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران مدارس))
براساس فرضیه اول، میان تعهد شغلی و میزان خلاقیت مدیران مدراس متوسطه با ضریب همبستگی ۵۳۲/ در سطح ۰۱/ رابطه ی معنی دار و مثبت وجود داشته است.علت را می توان اینگونه بیان نمود که هر چقدر مدیر در کار خود درگیر شود آن را با شور وشوق و نهایت توان انجام داده و شیوه های جدید و خلاقانه ای را برای انجام بهینه آن جستجو می نماید که نتیجه این امر به شیوه های جدید انجام کار و بهره وری بالای مدرسه است. این موضوع را (لندی،۱۹۷۸) (رابینز،۱۹۹۶) (سرمدی،۱۳۷۵) (حسینی،۱۳۷۵) (نبیئی،۱۳۸۰) و (کریمی،۱۳۸۱) در تحقیق و نوشته های خود به طور مستقیم و غیرمستقیم اشاره نموده اند.

((بررسی رابطه میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار))
از نتایج تحلیل همبستگی برای فرضیه دوم مشخص شد که میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار ،در سطح ۰۱/ رابطه ی معنی داری وجود دارد.
بدین معنی که وجود

 

دیدگاهتان را بنویسید