دانلود پایان نامه

کنند تا پیشرفت کنند و به ایده پردازی های خود که به نفع سازمان است ،ادامه دهند.(جان سی ،۱۳۸۶،ص۱۲۲)

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق :
با در نظر گرفتن هدف پژوهش یعنی بررسی رابطه ی تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران ، روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی انتخاب شده است .
در این تحقیق سعی می شود رابطه ی بین متغیرها ی مختلف با استفاده از ضریب همبستگی ،تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مظالعه ی حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است.که با توجه به ماهیت ، هدف ها و فرضیه های پژوهش ، از پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات همبستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته استفاده شد.

۳-۲ جامعه ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری :
در این تحقیق جامعه ی آماری شامل کلیه ی مدیران آموزشی دوره متوسطه آموزش و پرورش بوشهر در سال تحصیلی ۸۸/۸۷ می باشد ، که طبق اطلاعات به دست آمده از بروشور آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دوره متوسطه اداره ی آموزش و پرورش شهر بوشهر تعداد آموزشگاه ها ۴۶ واحد بوده که یک نفر مدیریت آموزشی هر واحد را بر عهده دارد.
از آنجا که جامعه آماری در این تحقیق کوچک می باشد نمونه گیری صورت نگرفته است .
برای اطمینان بیشتر و قوت بخشیدن به نتایج به دست آمده تمام اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شده است تا اعتبار تحقیق با توجه به عدم بازگشت تعدادی از پرسشنامه ها ، همچنین بدون پاسخ گذاشتن گزینه های آن حفظ گردد.

۳-۳ ابزار تحقیق و روش نمره گذاری آن
ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل دو نوع پرسشنامه ی تعهد شغلی و خلاقیت است که پرسشنامه ی تعهد شغلی توسط لوداهل و کیجنر ابداع گردیده و محمد مقیمی (۱۳۸۰) آن را به فارسی برگردانده است .
این ابزار شامل ۲۰ عبارت از نوع لیکرت است که دارای چهار طیف ( کاملاً موافقم ، موافقم ، مخالفم ، کاملاً مخالفم ) می باشد .که برای عبارت های ۲۰،۱۷،۱۵،۱۲،۱۱،۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱ امتیاز بندی به صورت کاملاً موافقم ۴، موافقم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ و برای عبارت های ۱۹،۱۸،۱۶،۱۴،۱۳،۱۰ کاملاً موافقم ۱،موافقم ۲، مخالفم ۳ و کاملاً مخالفم ۴ امتیاز در نظر گرفته شده است . پس از جمع بندی امتیازها اگر امتیاز حاصل بیشتر از ۴۰ باشد تعهد شغلی فرد زیاد است و هر چه امتیاز به ۸۰ نزدیک شود ، تعهد شغلی فرد نیز زیادتر خواهد بود ، در غیر این صورت ، شغل فرد بخش کوچکی از زندگی او را تشکیل می دهد و تعهد شغلی چندانی را ندارد.
– در سال های اخیر، آزمون های چندی برای اندازه گیری توانایی ها و رفتارهای خلاق ایجاد گردیده است در حالی که هر یک از آن ها به نوبه ی خود مفید هستند . ولی آن ها به حد کافی شبکه پیچیده رفتارها و به ویژه خصوصیاتی همچون رفتار ، نگرش ،انگیزش ، منافع و سایر متغیرهایی که فرد را برای تفکر خلاق آماده می کند را پوشش نمی دهد. برای رسیدن به یک معیار که بتواند سطح وسیع تری از ویژگی های خلاق بودن را تحت پرسش خود قرار دهد، ابزاری توسط رندسیپ ابداع گردیده که توسط محمد مقیمی (۱۳۸۰) به فارسی ترجمه شده و به طور تفصیلی به این ویژگی ها می پردازد . این ابزار شامل ۵۰ عبارت از نوع لیکرت است که دارای ۵ درجه ( کاملاً موافقم ، موافقم ، بی نظرم ، مخالفم و کاملاً مخالفم ) می باشد برای عبارت های ۴۹،۴۵،۴۴،۴۳،۴۲،۴۱،۳۶،۳۵،۳۲،۳۱،۲۸،۲۷،۲۶،۲۵،۲۳،۲۲،۲۱،۱۹،۱۷،۱۶،۱۴،۱۳،۸،۵،۳،۲،۱
به کاملاً موافقم ۲- ،موافقم ۱-، بی نظرم صفر ، مخالفم ۱+، کاملاً مخالفم ۲+ امتیاز تعلق گرفته است و برای عبارت های ۵۰،۴۸،۴۷،۴۶،۴۰،۳۹،۳۸،۳۷،۳۴،۳۳،۳۰،۲۹،۲۴،۲۰،۱۸،۱۵،۱۲،۱
،۱۰،۹،۷،۶،۴ به کاملاً موافقم ۲+ ، موافقم ۱+ ،بی نظرم صفر ،مخالفم ۱- ، کاملاً مخالفم ۲- ، امتیاز تعلق گرفته است.
اگر امتیاز محاسبه شده بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشد ، فرد خیلی خلاق و اگر بین ۶۰ تا ۷۹ باشد ، خلاقیت فرد متوسط بالا ، اگر بین ۴۰ تا ۵۹ باشد ، خلاقیت فرد متوسط پایین و اگر امتیاز بین ۲۰ تا ۳۹ باشد ، خلاقیت فرد کم در نظر گرفته شده است.
چنانچه امتیاز شخص کمتر از ۲۰ یا منفی بود کلاً فرد غیر خلاق خوانده می شود که در آزمودنی های حاضر چنین اشخاصی وجود نداشت .
جدول۱:((مقوله های پرسشنامه ها و تعلق سؤالات به آن ها ))

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، بازاریابی، کانال توزیع، مصرف کنندگان

مقوله ها
تعداد سؤالات
تعهد شغلی
۲۰
خلاقیت
۵۰
وابستگی حرفه ای
۱۱
پایبندی به ارزش های کار
۱۰
مزایای دریافتی مناسب
۳

۳-۴ اعتبار و روایی ابزار
روایی محتوی:
به منظور سنجش روایی بخش های مختلف پرسشنامه ،پس از تهیه سؤالات پرسشنامه جهت انجام روایی صوری یا ظاهری یا محتوی به تأیید نظر اساتید راهنماو مشاور و دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید بخش مربوطه قرار گرفت و صاحبنظران ابزار پژوهش را براساس اهداف موردنظر ارزیابی نمودند.

روایی سازه ای:
همبستگی هر یک از سؤالات مربوطه به هر بخش پرسشنامه محاسبه و مشاهده شد که در بخش های مختلف پرسشنامه ،سؤالات مربوطه دارای همبستگی معنی داری در سطح معنی داری ۰۵/۰ هستند و تمامی ضرایب همبستگی مقدارشان از ۲/۰ بیشتر است ،لذا روایی افتراقی سؤالات پرسشنامه تأیید می شود.

پایایی پرسشنامه:
جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده گردید و نتایج حاصله در جدول زیر آمد.
جدول ۲:(( نتایج مربوط به پایایی سنجه های پرسشنامه ها))

تعهد شغلی
خلاقیت
آلفای کرانباخ
تعداد سؤالات
آلفای کرانباخ
تعداد سؤالات
۷۹۴/۰
۲۰
۸۳۹/۰
۵۰

چنانچه در جدول بالا مشاهده می شود ، مقادیر آلفای کرانباخ در دو پرسشنامه از ۷/۰ بیشتر است و این موضوع دلالت بر پایا بودن سنجه ها در بخش های تعهد شغلی و خلاقیت پرسشنامه دارد.
۳-۵ روش های آماری تحقیق
پس از جمع آوری پرسشنامه ها و حذف پرسشنامه هایی که به طور ناقص پاسخ داده شده بود ابتدا جدول های توزیع جنسیت ( مرد و زن ) آزمودنی ها برحسب درصد و فراوانی ، سن آزمودنی ها که به دو گروه کمتر از ۴۰ سال، ۴۰ سال و بالاتر) تقسیم شده اند، دوره ی تحصیلی آزمودنی ها که به سه گروه (فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس ) تقسیم شده اند ، و سابقه مدیریت آزمودنی ها که به سه گروه ( زیر ده سال ، ۱۱ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا ) تقسیم شده اند تهیه گردید.سپس با استفاده از نرم افزار spss ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه ی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران استفاده گردید.
در این راستا ضریب همبستگی برای تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت :
– در آزمودنی های زن و مرد
– در مدیران زیر کمتر از ۴۰ سال، ۴۰ سال و بالاتر
– در آزمودنی های با مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس
– در آزمودنی های با سابقه مدیریت زیر ۱۰ سال ، ۱۱ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال
محاسبه گردید که سطح معناداری یا معنا دار نبودن هر کدام به دست آمد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات، قتل عمد، مجنی علیه، مجازات اسلامی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر : فراوانی ، درصد ، درصد فراوانی تراکمی ضمن رسم نمودار به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش داده ها و پرسش ها ، از آزمون t برای گروه های مستقل برای بررسی فرضیه ی تحقیق و از ضریب همبستگی پیرسون برای پرسش های مربوط به متغیرهای کنترل کننده استفاده شد .

۴-۲ بررسی د اده ها با استفاده از آمار توصیفی
همان طور که عنوان شد طبق اطلاعات اخذ شده از بروشور آمار اجمالی عوامل آموزشی و اداری دوره های مختلف تحصیلی اداره ی آموزش و پرورش شهر بوشهر آمار کلی آموزشگاه های متوسطه ۴۶ مورد بود که هر کدام یک نفر مدیریت آموزشی آن واحد را به عهده دارد.
به علت جامعه ی آماری کم ، نمونه گیری صورت نگرفت و به به تمامی اعضای جامعه پرسشنامه ارسال شد.
درصد توزیع جنسیت آزمودنی ها در جدول دو نشان داده شده است .
جدول ۳: (( توزیع جنسیت آزمودنی ها)
درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
جنسیت
۶/۴۷
۶/۴۷
۲۰
مرد
۱۰۰
۴/۵۲
۲۲
زن

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به توزیع جنسیت آزمودنی ها می باشد که مشاهده می شود ۶/۴۷ درصد (۲۰ نفر) از آزمودنی ها مرد و ۴/۵۲ درصد (۲۲ نفر) زن می باشند و کل آزمودنی ها نیز ۴۲ نفر بودند.

نمودار ۱: (( درصد جنسیت آزمودنی ها))

در رابطه با سن آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شده اند.
جدول۴ : (( گروه بندی سن آزمودنی ها ))

درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
گروه سنی
۴۸/۴۰
۴۸/۴۰
۱۷
کمتر از ۴۰سال
۱۰۰
۵۲/۵۹
۲۵
۴۰ سال و بالاتر

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به گروه بندی سن آزمودنی ها می باشد که مشاهده می گردد:
۴۸/۴۰ درصد(۱۷ نفر) کمتر از ۴۰ سال سن ، ۵۲/۵۹ درصد(۲۵ نفر) ۴۰ سال و بالاتر سن دارند و کل آزمودنی ها (۴۲ نفر ) می باشد.

نمودار ۲ :(( درصد فراوانی سن آزمودنی ها))

آزمودنی ها از لحاظ مدرک تحصیلی به سه سطح تقسیم شدند .
جدول ۵ :(( مدرک تحصیلی آزمودنی ها))

درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
۴/۲
۴/۲
۱
فوق دیپلم
۶۹
۷/۶۶
۲۸
لیسانس
۱۰۰
۳۱
۱۳
فوق لیسانس

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به مدرک تحصیلی آزمودنی ها می باشد ،که مشاهده می گردد:
۴/۲ درصد (۱ نفر) دارای مدرک فوق دیپلم ،۷/۶۶ درصد (۲۸ نفر) مدرک لیسانس و ۳۱ درصد (۱۳ نفر) مدرک تحصیلی فوق لیسانس دارند و کل آزمودنی ها (۴۲ نفر ) می باشد.

نمودار ۳:(( درصد فراوانی مدرک تحصیلی آزمودنی ها))

سابقه ی مدیریت آزمودنی ها در سه سطح تقسیم گردید .
جدول ۶ : (( گروه بندی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها))

درصد فراوانی تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
۳۱
۳۱
۱۳
تا ۱۰ سال
۸۱
۵۰
۲۱
۱۱ تا ۲۰ سال
۱۰۰
۱۹
۸
۲۰ سال به بالا

۱۰۰
۴۲
کل

جدول فوق مربوط به گروه بندی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها می باشد که مشاهده گردید:
۳۱ درصد (۱۳ نفر) سابقه ی مدیریت تا ۱۰ سال ، ۵۰ درصد (۲۱ نفر) سابقه ی مدیریت ۱۱ تا ۲۰ سال و ۱۹ درصد( ۸ نفر) سابقه ی مدیریت ۲۰ سال به بالا دارند و کل

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید