دانلود پایان نامه

رقابت۳۶ : افشای اطلاعات می تواند مورد استفاده رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و با کیفیت می تواند از طریف افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آنها نیز به فکر تولید آن محصول بیافتند.
ث) هزینه های منجر به محدودیت بر رفتار مدیران۳۷ : یکی دیگر از هزینه های افشاء، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعای نسبت به سود آوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریف صورتهای مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورتهای مالی پیش بینی نرخ سود ۲۰% را کرد باید تمام تلاش خود را در عملی ساختن این ادعا بکار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سؤال رفته و حتی می تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهامداران نیز واقع شود.

۱۸-۲ روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام
از آنجا که مدلهای گزارشگری مالی موجود در ایران، که در غالب اعداد و ارقام بی روح ارائه می شوند و بیشتر بر روی گزارشهای مالی تأکید دارند تا نیازهای استفاده کنندگان، لذا گزارشهای مالی رایج درایران نمی تواند نیازهای متعدد استفاده کنندگان را برآورده سازد، حال آنکه گزارشگری مالی ایران که برگرفته از گزارشات کمیته ویژه حسابداران رسمی آمریکا است و با نیازهای اطلاعاتی مردم ایران نیز هماهنگی دارد در زیر ارائه می شود. کمیته مزبور نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به منظور تصمیم گیری صحیح تحت مدلی بیان نموده که اجزای اصلی این مدل باید شامل اطلاعات مالی و غیر مالی، تجزیه و تحلیل مدیریت از اطلاعات مالی و غیر مالی، اطلاعات مربوط به آینده، اطلاعات مربوط به مدیران و سهامداران و اطلاعات مربوط به سوابق شرکت باشد.
در رابطه با مدل کلی گزارشگری مالی باید متذکر شد که لزومی ندارد کلیه شرکتها تمامی اجزای این مدل را برای استفاده کنندگان تهیه کنند، بلکه باید شرکتها آن قسمت از اطلاعات خاص این مدل را که مورد نیاز استفاده کنندگان است ارائه نمایند. از طرفی، تهیه کلیه اطلاعات مدل گزارشگری ارائه شده برای شرکتها هم ممکن است مازاد بر نیاز استفاده کنندگان باشد و هم متضمن افزایش هزینه های گزارشگری باشد و این دلیلی بر حذف تمامی آنها نمی تواند باشد و حداقل باید شامل صورتهای مالی باشد. جزئیات مدل ارائه به شرح زیر است.

۱-۱۸-۲ گزارشگری انعطاف پذیر
در دوره ای که تغییرات به سرعت شکل می گیرد، خطر اینکه گزارشگری مالی از تغییرات عقب بماند و نتواند نیازهای استفاده کنندگان را برآورده سازد در حال افزایش است. بنابراین امروزه باید بیش از هر زمان دیگر گزارشگری مالی همگام با نیازهای استفاده کنندگان دگرگون شود زیرا در غیر اینصورت اهمیت و مربوط بودن خود را از دست خواهد داد.

۲-۱۸-۲ گزارشگری بخشهای مجزا
عموماً بعضی شرکتها به بخشهای مجزا در چند نوع عملیات تجاری مشغول می باشند به طوری که هر یک از این بخشها فرصتها و خطرات متفاوتی دارند. بنابراین اطلاعات مربوط به هر بخش، آگاهی بیشتری نسبت به فرصتها و خطرات سرمایه گذاری در آن بخش را فراهم کرده و پیش بینی عملکرد آینده شرکت را برای سرمایه گذاران میسر می سازد.
حتی اگر مؤسسات بخشهای مختلف خود را به تفکیک محل جغرافیایی نیز بیان کنند می تواند اطلاعات با اهمیتی را در اختیار استفاده کنندگان قراردهد. علاوه بر این در صورتی که شرکتها تولیدات مختلفی داشته باشند می توانند گزارش مجزا بر مبنای خطوط تولید و یا تولیدات منحصر به فرد خود را نیز ارائه کنند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، بازاریابی، کانال توزیع، مصرف کنندگان

۳-۱۸-۲ توضیح ماهیت فعالیت شرکتها
توضیح ماهیت فعالیت شرکتها شامل ارتباط بین وقایع مختلف و تأثیر مالی این وقایع بر شرکتها است که نرخ تولیدات، روشهای تولید و عرضه کالا، تعداد مشتریان، محل بازارهای محصولات و نظایر آن را در بر می گیرد. استفاده کنندگانی که در جستجوی روش اساسی برای تجزیه و تحلیل موقعیت و وضعیت یک شرکت هستند به داشتن شناخت نسبت به ماهیت فعالیتهای شرکت احتیاج دارند زیرا می دانند که نتایج مالی یک واحد تجاری منتج از فعالیتهای تجاری آن واحد خواهد بود.

۴-۱۸-۲ تهیه اطلاعاتی درباره چشم انداز آتی شرکتها
اغلب استفاده کنندگان به وضعیت مالی آینده شرکتها توجه دارند و این در حالی است که گزارشگری مالی کنونی تنها بر رویداد های مالی گذشته شرکتها متمرکز است تا بر رویدادهای مالی آتی آنها.

۵-۱۸-۲ اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری
صاحبان سهام حق دارند از وضعیت رقبای تجاری خود آگاه باشند بنابراین تهیه اطلاعاتی در مورد رقبای تجاری واحدهای اقتصادی می تواند اطلاعات مفیدی جهت تصمیم گیری ارائه کند. اطلاعاتی از قبیل قدرت رقبا، پراکندگی رقبا، تعداد آنها، نام رقبای عمده و اطلاعاتی از این قبیل.

۶-۱۸-۲ انتقال سریع اطلاعات درباره تغییرات با اهمیت
گزارشگری مالی در حال حاضر به صورت فصلی ارائه می شود و چنانچه در طی سه ماه تغییرات با اهمیتی در وضعیت واحد تجاری رخ دهد استفاده کنندگان سه ماه پیش از به وقوع پیوستن این گونه تغییرات از آنها آگاه می شوند و این در حالی است که تغییرات با اهمیت باید با توجه به فن آوری اطلاعات امروزه در اسرع وقت در اختیار صاحبان سهام قرار گیرد. اغلب اطلاعات مالی شرکتها در حال حاضر به صورت فصلی ارائه می شود با این تذکر که در پایان سال مالی تنها اطلاعات سالانه بدون ارائه اطلاعات سه ماه چهارم ارائه می شود حال آنکه شرکتها باید گزارش سه ماهه چهارم خود را نیز به طور مجزا ارائه کنند.

۷-۱۸-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات
اطلاعات مالی علاوه بر انتقال سریع، باید هرچه مؤثرتر و کارآمدتر در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر اطلاعات مالی باید حتی الامکان همراه با جداول و نمودارها ارائه شود تا سرعت فهم و درک آنها برای استفاده کنندگان بیشتر شود.

۸-۱۸-۲ افشای اطلاعات غیر مالی
گاهی اوقات افشای اطلاعات غیر مالی که ماهیتاً کیفی است به همراه اطلاعات کمی می تواند برای استفاده کنندگان قابل فهمتر و مفیدتر از اطلاعات کمی باشد.
اطلاعات مربوط به سهامداران
بعضاً شرکتها، دارای سهامداران عمده ای می باشند که تصمیمات آنها می تواند برفعالیتها، سودآوری و حتی تداوم فعالیت، تأثیر بسزایی بگذارد. در این موارد اگر شرکتها اطلاعاتی در مورد سهامداران عمده، تعداد سهام تحت تملک آنها، روابط بین آنها و هیئت مدیره و اطلاعاتی از این قبیل افشا نمایند برای تصمیمات سایر سهامداران می تواند مفید باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده شرکتها می توانند بر اساس نیاز استفاده کنندگان اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام مربوط به فعالیتهای درآمدزا، مقبولیت بازار، تعداد و قیمت تولیدات، آمار رضایت مشتریان، درصد ضایعات یا برگشت کالا و خدمات، آمار و ارقام مربوط به فعالیتهایی که منجر به هزینه می شود مانند تعداد کارکنان و متوسط پاداش هر کدام، مقدار و قیمت مواد مصرف شده، مقدار مشارکت کارکنان در امور شرکت و اجرای وظایف و رضایت کارکنان، ارزیابی استحکام روابط بین شرکت و فروشندگان مانند رضایت آنها و میزان تغییرات در این ارزیابی و نظایر آن را منتشر کنند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع خلاقیت و نوآوری، مدیران عالی، روابط صمیمی، هنرهای زیبا

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه
پایه هر علمی روش شناخت ان است واعتبار .ارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که دران علم بکارمیرود (عزتی، ۱۳۷۶ص ۲۰)۱.
در فصل حاضر روش تجزیه و تحلیل معرفی شده ? همچنین جامعه آماری به همراه نمونه هایی که باید داد ه ها از آن گرداوری شود معرفی گردیده و سپس ابزار و روش گرداوری اطلاعات که در این تحقیق میدانی و کتابخانه ای بوده با ساختار کامل ارائه گردیده واز آنجا که هدف این تحقیق مقایسه میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی شرکتها از آزمون t – استیودنت با استفاده از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

۲-۳ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ابزارهای معتبر(قابل اطمینان)ونظام یافته بری بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(همان منبع ص۲۰)۲.
این پژوهش از نظر هدف پژوهشی وبرحسب نحوه گرداوری اطلاعات(روش)ازانجائیکه میزان ارای گروهی رادرارتباط با پذیرفته شدن شرکتهادر بورس بر ویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی رابررسی می نمایدیک تحقیق توصیفی پیمایشی است که مبتنی برتحقیقات میدانی وکتابخانه ای (از نظر گرد اوری اطلاعات است).روش گرداوری اطلاعات در این تحقیق امیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای ومیدانی است. در روش کتابخانه ای از طریق مطلاعات کتابخانه ای ادبیات موضوع وپیشنه تحقبق ونیز چارچوبی مناسب برای موضوع فراهم شد. در میدانی از طریق پرسشنامه داده های مورد نیازبرای تایید یا رد فرضیه های تحقیق گرد اوری شد.

۳-۳ مدل مفهومی تحقیق

نمودار ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق
منبع : یافته های محقق

۴-۳ متغیرهای تحقیق
در این تحقیق سعی شده است نقش پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویــژگـیهای کیـفی اطلاعات در صورتهـای مــالی بررسی گردد .
در این پژوهش متغیرهای ” مربوط بودن “، “قابلیت مقایسه “،”قابلیت اعتماد بودن ” و”قابل فهم بودن ” اطلاعات حسابداری در صورتها ی مالی به عنوان متغیرهای وابسته و پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر مستقل میباشد .
بنا براین تلاش شده است میزان تأثیرمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در قالب سوالات پرسشنامه گنجانده شود .

۵-۳ اعتبار تحقیق۳۸
مفهوم اعتبار با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. معمولا دامنه ضریب اعتبار از صفر(عدم ارتباط) تا۱ (ارتباط کامل) است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ضریب اعتبار ابزار اندازه گیری بکار برده می شود(سرمد، ۱۳۷۶، صص۱۶۹-۱۶۶)۳۹ .
۶-۳ روایی آزمون۴۰
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه ویژگی مورد نظر را می سنجد. بدون اگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از ان اطمینان داشت. روشی که برای تعیین روایی تحقیق انتخاب شده، روش روایی محتوا۴۱ می‌باشد. از اینرو دراین تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه در واقع ابزار اندازه گیری متغیر اصلی تحقیق(ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری) می باشد.
۷-۳ جامعه آماری
جامعه اماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مند هستیم یافته های پژوهش را به انها تعمیم دهیم (دلاور، ۱۳۸۰، ص۱۲۰)۵ . جامعه اماری به مجموعه ای از عناصر گفته می شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند.

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید