دانلود پایان نامه

µ > ۳
نتیجه حاصله:
مقداراماره ازمونtبرابربا۵.۱۷محاسبه شده است.ردفرضH0درسطح معنادار۰.۰۵نشانگران است که میانگین امتیازمتغیر میزان پذیرفته شدن شرکته در بورس بر ویژگی کیفی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی در جامعه هدف بزرگتر از۳(مقدار میانی دامنه مقادیرممکن_قابل اخذ_متغیرموردبررسی)براوردمی گردد.بنابراین تاثیر پذیرفته شدن شرکتهادر بورس برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی در سطح معنادار۰.۰۵تایید می گردد.

۳-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه:
فرضیه پژوهشی فرعی سوم : تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی:
آزمون تی -استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی
جدول ۲۲-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی
سطح معنی داری
T مقدار آزمون
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
۰.۰۶۹
۲.۹۸۳
۰.۷۳۰
۲.۱۶۵
۱۰۵

H0 : µ ? ۳
H1 : µ > ۳

نتیجه حاصله:
مقداراماره ازمون tبرابربا۲.۹۸محاسبه شده است.رپذیرش فرضH0در سطح معنادار ۰.۰۵نشانگرانست که میانگین امتیازمتغیرتاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر قابلیت اعتماددرصورتهای مالی در جامعه هدف کمتراز۳(مقدارمیانی دامنه مقادیرممکن_قابل اخذ_متغیرموردبررسی)براورد میگردد.وبنابراین تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات در صورتهای مالی ذر سطح معنا دار۰.۰۵تاییدنمگردد.

۴-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار
فرضیه پژوهشی فرعی چهارم : تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی:
آزمون تی -استودنت تک نمونه ای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی
جدول ۲۳-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی
سطح معنی داری
T مقدار آزمون
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
۰.۰۲۶
۲
۰.۶۰۴۳
۳.۱۷۰۶
۱۰۵

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، بازاریابی حسی، شهر تهران، عناصر بازار
 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید