دانلود پایان نامه

کند، اما لازمه مربوط بودن اطلاعات، به موقع بودن آن است. هرچه زمان ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادها مربوط، نزدیکتر باشد، اطلاعات مربوط تر است، بر همین اساس انتشار گزارشهای مالی باید به تاریخ پایان دوره ی مالی تا حد ممکن، نزدیکتر باشد. در واقع، فرایند جمع آوری تلخیص و انتشار اطلاعات باید به قدری سریع باشد تا این اطمینان به وجود آید که اطلاعات جاری، در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد. به موقع بودن، همچنین بر ارائه ی صورتهای مالی در فواصل زمانی مکرر، برای آشکار نمودن تغییرات در موقعیت شرکت، دلالت دارد که ممکن است به نوبه ی خود بر پیش بینی ها و تصمیم های استفاده کنندگان تأثیر بگذارد.
موازنه ی بین خصوصیات کیفی
گرچه اطلاعات مالی با اعمال خصوصیات کیفی، مطلوب است. اما اساساً تهیه ی اطلاعات که هم زمان به طور کامل خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، مربوط بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن را داشته باشد، بسیار مشکل است. در اغلب موارد، یک خصوصیت کیفی در سایه ی از دست دادن خصوصیت کیفی دیگر قابل دستیابی است. بنابراین، نوعی موازنه ی بین خصوصیات کیفی ضروری است. به عنوان مثال، ممکن است اطلاعاتی که قابل اتکاتر باشد، از درجه ی مربوط بودن کمتری برخوردار باشد؛ یا ممکن است اطلاعاتی مربوط تر باشد اما از درجه ی اتکای کمتری برخوردار باشد.
ارائه ی صورتهای مالی میان دوره ای تأکیدی بر مربوط بودن در مقایسه با قابل اتکا بودن می باشد. به عنوان نمونه، برای محاسبه ی بهای تمام شده ی موجودی کالا و بهای تمام شده ی کالای فروش رفته در گزارشگری مالی میان دوره ای، می توان از روش برآوردی درصد سود ناخالص، استفاده نمود، هر چند که در این مورد، به کارگیری روش برآوردی منجر به ارائه ی اطلاعاتی با قابلیت اتکای کمتر می گردد، اما با ارائه ی اطلاعات به موقع، اطلاعات مربوطی را به دست می دهد.
ارائه ی صورت سود و زیان نیز مصداقی از موازنه ی بین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن و مربوط بودن محسوب می شود ارائه ی سودهای تحقق نیافته در این گزارش، هرچند که از شواهد قابل اتکا، همچون شواهد معاملات انعکاس یافته در صورت سود و زیان، برخوردار نیست، اما دلیل تقویت خصوصیت کیفی مربوط بودن، ارائه صورت سود و زیان جامعه را اجتناب پذیر نموده است (تاری وردی، ۱۳۸۶، ۶۹)۱.

۱۴-۲ خصوصیات کیفی مبانی نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا
بر اساس بیانیه شماره ۲ هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا،۱۹۸۰ خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند که در نمودار زیر ارائه شده است.
– ویژگیهای اولیه
الف- مربوط بودن
ارزش پیش بینی
ارزش باز خورد
به موقع بودن
ب- قابل اتکا بودن
قابل رسیدگی
بی طرفی
بیان صادقانه
– ویژگیهای ثانویه
الف- قابل مقایسه بودن
ثبات رویه

نمودار ۱-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس بیانیه شماره دو هیأت استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا

۱۵-۲خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان
– اطلاعات ارائه شده توسط صورتهای مالی باید مربوط و قابل اتکا باشند. در صورتی که بین رویکردهای مربوط بودن و قابل اتکا بودن که هر دو از خصوصیات منحصر به فرد هستند، انتخابی صورت گیرد. فرایند انتخاب شده باید طوری باشد که مربوط بود اطلاعات فراهم شده را به حداکثر برساند(استانداردهای حسابداری انگلستان،۲۰۰۷)۱.
– اطلاعات در صورتی مربوط هستند که بتوانند، تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان راتحت تأثیر قرار دهند و برای اینکه این تصمیمات را تحت تأثیر قرار دهند باید به موقع ارائه گردند.
– اطلاعات در صورتی قابل اتکا است که:
الف- بتواند به طور صادقانه مفهومی که از ارائه این اطلاعات به دست می آید یا مفهومی که می توان از روی منطق، پیش بینی کرد را نشان دهد و بنابراین اصل مبادلات و سایر رویدادهایی را منعکس کند که رخ می دهد.
ب- عاری از جانبداریهای عمدی و غیر عمدی و اشتباهات اساسی و کامل باشد.
ج- در تهیه آن در شرایط عدم اطمینان قضاوتها و بر آوردهای ضروری با قدری احتیاط صورت گیرد.
– اطلاعات صورتهای مالی باید قابل مقایسه باشد.
– اطلاعات صورتهای مالی باید به عنوان ابزار کمکی برای مقایسه به روشی تهیه و ارائه شود که استفاده کنندگان بتوانند تشابهات و اختلافات ماهیت و تأثیرات مبادلات و سایر طی زمان و در میان واحد های گزارشگر مختلف تشخیص و ارزیابی کنند.
– اطلاعات در صورتی قابل فهم است که استفاده کنندگان که از واحد تجاری و فعالیتهای اقتصادی و حسابداری آن دانش و اطلاعات منطقی دارند و تمایل دارند با سعی و تلاش معقولانه به مطالعه اطلاعات ارائه شده بپردازند اهمیت آن را درک کنند.
– فقط اطلاعات مهم باید در صورتهای مالی ارائه شود.
– اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مهم است اگر بیان اشتباه آن یا حذف آن تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
ارتباط این ویژگیها در نمودار زیر آورده شده است. ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی مربوط به کشور انگلستان در جدول زیر ارائه شده است.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردجرایم خشونت آمیز

نمودار ۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی کشور انگلستان

خصوصیات کیفی اطلاعات، طبق استاندارد های بین المللی
(استاندارد های حسابداری بین المللی، ۲۰۰۵)۱.
۱۶-۲ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی برای این در نظر گرفته می شوند تا اطلاعات فراهم شده توسط صورتهای مالی برای استفاده کنندگان سودمند باشد.
– قابل فهم بودن
– داشتن دانش منطقی از حسابداری
– مربوط بودن
– ارزش پیش بینی کنندگی
– ارزش تأکید کنندگی
– ماهیت و اهمیت
– قابلیت اتکا
– بیان صادقانه
– رجحان محتوا بر شکل
– احتیاط
– بی طرفی
– کامل بودن
– قابل مقایسه بودن
– ثبات رویه
– افشای کامل
در جداول زیر خصوصیات مربوط به گزارشگری مالی کشور ایران، انگلستان، آمریکا و بین الملی با یکدیگر مقایسه شده است ( رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷، ۶۸)۱.

جدول ۱-۲ مقایسه خصوصیات کیفی اطلاعات مالی (ایران، آمریکا، انگلیس و بین المللی)
کشور
خصوصیات کیفی گزارشگری
زیر مجموعه خصوصیات اصلی
هدف
ایران
مربوط بودن
قابل اتکا بودن
۱- ارزش پیش بینی کنندگی و تأیید کنندگی ۲- انتخاب خاصه
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

۱-کامل بودن، ۲- بی طرفی، ۳- احتیاط، ۴- بیان صادقانه (رجحان محتوا بر شکل)

قابل مقایسه بودن
قابل فهم بودن
ثبات رویه، ۲- افشا کامل
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات

۱- ادغام و طبقه بندی، ۲- میزان توان استفاده کنندگان

بین الملل
مربوط بودن
۱- پیش بینی کنندگی، ۲- تأیید کنندگی، ۳- ماهیت و اهمیت

خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات

قابل اتکا بودن
ثبات رویه، ۲- افشای کامل

قابل مقایسه بودن
۱- بیان صادقانه، ۲- رجحان محتوی بر شکل، ۳- بی طرفی، ۴- بی احتیاط، ۵- کامل بودن

قابل فهم بودن
داشتن دانش منطقی از حسابداری

انگلستان
مربوط بودن
۱- ارزش تأیید کنندگی، ۲- ارزش پیش بینی

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

قابل اتکا بودن
۱- صحیح بودن، ۲- احتیاط، ۳- بیان صادقانه،۴- بی طرفی، ۵- کامل بودن

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهزندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

قابل مقایسه بودن
۱- ثبات رویه، ۲- افشای کامل

قابل فهم بودن
۱- ادغام و طبقه بندی، ۲- میزان توان استفاده کننده

آمریکا
مربوط بودن
۱- ارزش پیش بینی، ۲- ارزش بازخورد، ۳-به موقع بودن

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات

قابل اتکا بودن
۱- قابل رسیدگی، ۲- قابل بیان صادقانه، ۳- بی طرفی

قابل مقایسه بودن
۱- ثبات رویه

قابل فهم بودن
۱-داشتن درک منطقی از فعالیتهای اقتصادی، ۲- ویژگیهای استفاده کنندگان

جدول ۲-۲ مقایسه خصوصیات کیفی محدود کننده
کشور
خصوصیات کیفی محدود کننده
هدف
ایران
ملاحظات منفعت و هزینه
تعادل بین ویژگیهای کیفی در صورتهای مالی تأکید بر قابلیت اتکا و در یادداشتهای توضیحی بر مربوط بودن و هدف از ایجاد تعادل رفع نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف استفاده کنندگان
بین المللی
به موقع بودن
تعادل بین منافع و مخارج
ایجاد تعادل بین ویژگیهای کیفی
هدف عینیت صورتهای مالی

انگلستان
تعادل بین ویژگیهای کیفی
موازنه تعادل بین تمام خصوصیات
هدف بر آوردن اهداف صورتهای مالی
آمریکا
فزونی منافع بر مخارج
لحاظ کردن اهمیت نصبی قابلیت اتکا و مربوط بودن در صورتهای مالی مختلف
هدف مفید بودن در تصمیم گیری

با توجه به مقایسه در جدول بالا چارچوب نظری استاندارد حسابداری در ایران تا اندازه زیادی به چارچوب نظری انگلستان نزدیک است اما استانداردهای تدوین شده بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷، ۶۵)۳۲.

۱۷-۲ هزینه های گزارشگری
یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارشهای مالی مدنظر قرار می دهد هزینه های افشای اطلاعات است که این هزینه ها عبارتند از:
الف) هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات۳۳: این هزینه ها شامل هزینه هایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفاده کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال ۱۹۶۸ بحث اقتصاددانان و حسابداران این بود که هرچه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات هزینه های جمع آوری، پردازش، طبقه بندی افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد استفاده اکثریت استفاده کنندگان باشد. بنابراین در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.
ب) هزینه های قضایی۳۴ : در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه ای که صورتهای مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، باید تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضای تقبل کند.
پ) هزینه های سیاسی ۳۵: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحد های تجاری را مصادره کنند. صورتهای مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولتها از ثروتهای کلان و اتفاقی مؤسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی در اواخر سال ۱۹۷۰ را می توان نام برد.
ت) هزینه های

 

دیدگاهتان را بنویسید