دانلود پایان نامه

عنصر، شیئ یا فردی است که عمل اندازه گیری در مورد ان انجام می شود وجامعه اماری در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع پژوهش معین دران مصداق پیدا می کند ومایلیم در مورد ان استنباط کنیم (هومن، ۱۳۷۰، صص۹۵-۹۴)۶ .
با توجه به تعاریف بیان شده در این تحقیق صفت مشخصه ای که برای جامعه آماری تعیین شده است ،عبارت است :
۱- حسابداران و حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران

۸-۳ نمونه آماری
نمونه گیری عبارت است از درصدی از جامعه بعنوان نماینده ای از ان. بعبارت دیگر نمونه عبارت است از گزینش بخشی از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر بعنوان نشانه که معرف ان قسمت گروه یا جامعه باشد (سیف نراقی، ۱۳۶۵، ص۱۷۷)۴۲.
هدف اصلی هر تحقیق علمی، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد. اما مطالعه تمام جامعه بگونه ای که به یک قائده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. بنا براین در جمع اوری امار واطلاعات به علت محدودیت زمان و هزینه از نمونه گیری استفاده می شود.نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مطالعه و تجزیه وتحلیل انتخاب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل اورد
ازانجا که در بررسی نمونه ای نتایج به کل جامعه تعمیم داده میشود، لذا بایستی سعی گردد نمونه انتخاب شده حتی الامکان ائینه تمام نمای جامعه بوده ومنعکس کننده خاصیت مورد نظر باشد.
بعبارت دیگر باید نمونه را طوری انتخاب کرد که برای مجموعه اصلی موردنظر حالت معرف۴۳ داشته باشد. بنابراین به دلیل اهمیت نمونه گیری باید در انتخاب نمونه دقت زیادی نمود وتا انجا که ممکن است موارد زیر رعایت گردد:
نمونه با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.
در انتخاب نمونه اعمال غرض نشود.
حجم نمونه با توجه به هدفهای مورد نظر پژوهش باید تعیین گردد(خلیلی شورینی، ۱۳۶۷، ص۲۳)۳.
در این تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده (SRS) بهره جسته ایم .در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند.
برای تعیین حجم نمونه در این روش به صورت دو مرحله ای زیر عمل می کنیم.
فرمول کلی حجم نمونه (فرمول کوکران )به صورت زیر است.

که در فرمول بالا مقدار نرمال استاندارد برای ۱۰۰درصد اطمینان است var(? ?) واریانس پارامتر بر آوردشده وd مقدار خطا می باشد.
در صورتی که حجم جامعه نامحدود باشد از فرمول بالا استفاده می گردد .ولی اگر حجم جامعه مشخص وبرابر باN باشد به صورت زیر فرمول بالا تعدیل می شود.

البته مقدارvar(? ?) معمولا”نامعلوم است .اما اگر جامعه مورد تحقیق (یکی از پارامتر های مورد تحقیق )به صورت دو حالتی باشد .می توان var(? ? )=pq در نظر گرفت .حسن این کار این است که
می توان حداکثر مقدار را برای var(? ?) در نظر گرفت .(حداکثر مقدار ممکنه که پیش می آید)این حالت در صورتی رخ می دهد که باشد .

n_0=((1.96)^2 (0.5)(0.5))/?(0.08)?^2 =150.06
پس با خطایd=0.08 مقدارn_0=150.06 می باشد.
n_0=(150.06)/(1+(150.06)/300)=100.04?101
و می دانیم که۳۰۰ =N
پس نمونه تعداد ما برای جامعه ۳۰۰= N برابربا ۱۰۵=N می باشد.
جامعه نمونه :
جامعه نمونه ما ۱۰۵عضو دارد که با استفاده از روش نمونه گیری ساده از بین جامعه ۳۰۰نفری طبق محاسبات پیش گفته حاصل شده است
با توجه به اینکه ویژگیهای کیفی و تغییر و تحولات آن در مجامع بین المللی پدیده تقریبا”نوینی در تهیه و ارائه اطلاعات می باشد لذا مربوط به زمان حال است .به عبارت دیگر ما در پی آنیم که با گرد آوری داده ها و اطلاعات درباره شرایط فعلی ،به شناخت بهتر و کاملتری از وضع موجود برسیم .لذا این پژوهش از نظر زمان ،یک پژوهش پیمایشی است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، کانال توزیع، روابط عمومی، مصرف کننده

۹-۳ روش وابزار گرداوری داده ها واطلاعات
هدف هرتحقیقی اعم ازتئصیفی یاتبینی دستیابی به اطلاعات درمورداین تغییرات است.یافتن راه حل برای مساله انتخاب شده در هر تحقیق مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق انها بتوان فرضیه های که بعنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند راازمون کرد.
ابزارهای گوناگونی برای بدست اوردن این دادها مانند مشاهده مصاحبه پرسشنامه و مدارک واسناد وجود دارد انتخاب ابزارها بایدبه گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحو انتخاب ابزار خود دفاع کند وار این طریق دستاوردهای پژوهش خودرامعتبر می سازد.

۱-۹-۳ روش میدانی
بخش دیگر تحقیق به شکل میدانی انجام شد.در این مرحله برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید.پرسشنامه یکی از ابزار گردآوری داده هاست که پاسخ دهندگان از طریق آن به پرسشهایی پاسخ می دهند و یک واکنش را در برابر مطالب نوشته شده به صورت ابرازی دارند.از این رو هرگاه بدست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده می گردد.
در این تحقیق به منظور برسی وتجزیه وتحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت ونهایتا”سنجش ایده های جامعه آماری در ارتباط با میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ،پرسشنامه ای در این زمینه تهیه وتنظیم و توزیع گردید.از مقیاس لیکرت برای پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه استفاده شده است.از خصوصیات مهم این مقیاس ،گسترش بخشیدن به حوزه انتخابی پاسخگویی و فراهم آوردن گزینه های بیشتری برای آن می باشد .بدین منظور که از پاسخگویان خواسته می شود یکی از گزینه ها را انتخاب نمایند.
پرسشنامه حاضر دارای ۱۵سوال میباشد که بخش اول ۳سوال عمومی و۱۲سوال بعدی در ارتباط با فرضیه های تحقیق میباشد،۳سوال مربوط به فزضیه اول می باشد،۴سوال مربوط به فرضیه سوم،۳سوال مربوط به فرضیه دوم،و۲سوال مربوط به فرضیه چهارم میباشد.
جهت کمی کردن شاخص ویژگیهای کیفی اطلاعات (متغیر وابسته) روش محاسبه بدین صورت می باشد که پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از نمره ۱ الی ۵ به ترتیب زیر برای سطح رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات در نظر گرفته شده است.
نمره ۱ برای سطح خیلی ضعیف
نمره ۲ برای سطح خیلی ضعیف
نمره۳ برای سطح متوسط
نمره ۴ برای سطح خوب
نمره ۵ برای سطح خیلی خوب
دو ویژگی مهم پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات عبارتند از:
الف)روایی پرسشنامه۴۴
مقصود آنست که پرسشنامه آنهارا که باید اندازه گیری کند ،اندازه گیری می کند.به این منظور در این تحقیق ،روایی پرسشنامه به تدوین پرسشها بر اساس مبنای نظری تحقیق وبا تایید واظهار نظر اساتید وکارشناسان متخصص واستفاده از نظرات آنان در رابطه با وضعیت سوالات حاصل شده است .
ب)پایایی پرسشنامه۴۵
پایایی مربوط به ثبات است .یعنی بدست آوردن پاسخهای یکسان وشبیه به هم ،یعنی حصول یک نتیجه به طور مکرر.به عبارت دیگر منظور از پایایی این است که با انجام آزمودن همیشه نتایج یکسانی بدست آید.
هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمانها ومکانها ی مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد.درواقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه گیری آن معتبر باشد وچنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمانها و مکانهای دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
هیچ تحقیقی از خطا مصون نیست ،بنابه نظریه سنجش هر قدر هم که ابزار روش تحقیق ما دقیق باشد ،(به خصوص در تحقیقات علوم اجتماعی که ابزارها عموما “ابتدائی وخام اند ) وهر قدر هم که تلاش مان برای مشاهده دقیق باشد ،باز همواره سنجش مان آمیخته با خطاست .در واقع جان کلام نظریه سنجش این است که سنجش (یا نمره )مشاهده شده است با نمره حقیقی به اضافه خطایی که ضرورتا”در فرآیند مشاهده پدیده ها اتفاق می افتد .خلاصه هر نوع سنجشی شامل در جه ای از خطاست که خطای سنجش نامیده می شود .
گو اینکه اجتناب کامل از خطا ممکن نیست اما هدف ما این است که خطای سنجش را تا حدامکان کاهش دهیم .مهمترین معیار درستی سنجش ،اعتبار آن است . یعنی سنجش ،واقعا”سنجش همان چیزی باشد که قصد سنجش آن را داریم .سنجش باید از ثبات برخوردار باشد .یعنی هر گاه آن را دوباره تکرار کنند ،به همان نتایج برسند .این ثبات را پایایی خوانند .یکی از معروفترین وعمومی ترین معیار های سنجش پایایی استفاده از معیار آلفای کرونباخ است .که به صورت زیر است .

مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد جلال الدین محمد، معنای سخن، قرآن کریم، عصر جاهلی

که در آ ن K تعداد سوالات واریانس سوال iام و واریانس کل سوالات می باشد .
دراین تحقیق به منظور کسب پایایی پرسشنامه از میان روشها ی عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرون باخ استفاده گردیده است .بدین صورت که ابتدا ۲۰ پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع وپس از پاسخگویی جمع آوری گردید .سپس به کمک نرم افزار )) spssآلفای کرون باخ)) محاسبه گردید.
هر چه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا وهر چه این مقدار به صفر نزدیک باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا تحقیق میباشد .در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار ۰.۷ باشدوهرچه این مقدار به عدد۱نزدیکتر باشدپرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد.در پرسشنامه اخیر مقدار آلفابرابر ۰.۹۰۴۱می باشد که از مقدار ۰.۷بزرگتر است پس پرسشنامه پایاست (پیوست ب)

۱۰-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گرداوری داده ها(طرح تحقیق) می توان این تحقیق را توصیفی دانست که از نوع پیمایشی بوده وبه توصیف ویژگیهای جامعه اماری شامل ماهیت شرایط ، رابطه وچگونگی ارتباط بین انها می پردازد.
پیمایشی۴۶، عبارت است از جمع اوری اطلاعات که با طرح و نقشه و بعنوان راهنمای علمی توصیف، پیش بینی یا به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین برخی متغیرها مانند اندازه وسطح رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات صورت می پذیرد. پیمایش معمولا در سطح وسیع انجام می شود ونقطه مقابل تجربیات ازمایشگاهی است که هدف ان تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است (کریم نیا، ۱۳۶۹، ص۹)۲.
آمارعبارت است از مجموعه ای از فنون یا روشهای ریاضی که برای جمع آوری ،تنظیم ،تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های عددی به کار می رود .چون در پژوهش با یک چنین داده های کمی سر وکار داریم .بنابراین آمار ابزار اندازه گیری وارزشیابی تحقیق است .توجه پژوهشگری که از آمار استفاده می کند تنها به محاسبه داده ها واستفاده عملی از آنها محدود نمی شود .سوالهای آماری تا هدفهای اساسی توصیف وتحلیل پیش می روند وکاربرد صحیح آنها شامل یا فتن پاسخهایی برای پرسشهای زیر است :
۱-برای بدست آوردن اطلاعات لازم جهت پاسخ دادن به یک پرسش یاآزمایش فرضیه مورد نظر چه حقایقی راباید جمع آوری کرد؟
۲-چگونه می توان این مشاهدات را انتخاب ،جمع آوری،تنظیم وتجزیه وتحلیل کرد؟
۳-روشهای آماری که مورد استفاده قرار می گیرد باید به کدام فرضیه استوار باشند ؟
۴-چه نتایج معتبری را می توان از

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید