دانلود پایان نامه

تحلیل داده ها بدست آورد ؟( پاشا شریفی و طالقانی، ۱۳۶۶، ص۲۸۶)۱.
روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده می شود به شرح زیر است .
آمارتوصیفی
جدول فراوانی ونمودار دایره ای برای سوالات جمعیت شناختی
جدول فراوانی ونمودار میله ای برای تک تک سوالات
آمار استنباطی
آزمون پایایی پرسشنامه
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
آزمون تی -استودنت تک نمونه ای
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود .روشهای آماری توصیفی وروشهای آماری استنباطی
بررسی نرمال بودن داده
برای بررسی نرمال بودن داده ها از ازمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود.بررسی نرمال بودن ازان جهت مهم است که درصورت نرمال بودن از ازمونهای پارامتری ودر غیر اینصورت ار ارمونهای ناپارامتری استفاده خواهد شد.

داده ها نرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند):H0
داده ها نرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند):H1

درپنج فرضیه موجود مقدار سطح معناداری کمتر از۰.۰۵نیست بنابرایندر هیچ مورد فرض صفر ردنمی شود داده ها نرمالند پس می توان از ازمونهای پارامتری استفاده کرد.
آزمون تی -استودنت تک نمونه ای
به منظور ازمون کردن فرض برابری میانگین جامعه بایک مقدار عددی ازاین ازمون بهره برده می شود.فرض ازمون:
H0 : µ ? a
H1 : µ a
که در ان aیک مقداری عددی میباشداماره ازمون نیز عبارت است از:
t=(x-µ)/(s/?n)
باتوجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی از کمی نمودن پرسشها در مقیاس طیف لیکرت حاصل شده است لذامیزان امتیازات مقداری بین اتا۵می باشدبنابراین با ازمون کردن فرض تساوی میانگین جامعه با مقدار۳(مقدار میانی امتیازات قابل کسب)میتوان ابعاد فرضیه راروشن نمود در تحلیل اماری این توضیحات لازمه ارائه میگردد.H0 و H1 قسمت باارائه فرضیه اماری در خصوص تنظیم فرض اماری موردبررسی این ازمون به صورت زیرمیباشد
میانگین متغیرمورد بررسی کوچکترمساوی عددسه(میانه)میباشد H0 : µ ? ۳ H0 :
میانگین متغیرمورد بررسی بزرگتر از عدد سه(میانه)میباشد H1 : µ ۳ H1 :

نحوه استنباط در مورد رد یاپذیرش H0 بشرح زیر است:
روش تصمیم گیری: H0 در سطح معنادارaردمیشود اگرسطح معناداری محاسبه شده کوچکتراز۰.۰۵ باشد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏
پژوهشگرپس ازاین که روش تحقیق خود رامشخص کردوبااستفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیازرابرای ازمون فرضیه های خودجمع اوری کرد اکنون نوبت ان است که بابهره گیری ازتکنیک های اماری مناسبی که باروش تحقیق نوع متغیرها…سازگاری دارد داده های جمع اوری شده را دسته بندی وتجزیه و تحلیل نماید ودر نهایت فرضیه هایی راکه تا این مرحله اورادر تحقیق هدایت کرده اند در بوته ازمون قرار دهد وتکلیف ان ها را روشن کند وسرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد.پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است معمولاموضوعی به ذهن محقق خطور میکند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی ان مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است ارایش وتنظیم داده هانیز مستلزم خلاقیت است فرایند تجزیه وتحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی ان داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع اوری در جامعه(نمونه)اماری فراهم امده اند خلاصه کد بندی ودسته بندی…ودر نهایت پردازش می شوند تازمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتباط ها بین داده ها به منظور ازمون فرضیه ها فراهم اید(خاکی، ۱۳۸۷ ص۳۰۳-۳۰۵)۱.
در این فصل باهدف بررسی “موضوع تحقیق” به تجزیه وتحلیل مشاهدات خواهیم پرداخت. بدین صورت که ابتدا اطلاعات بااستفاده از روش های اماری توصیفی بررسی گردیده به این ترتیب که بااستفاده از نمودار ها درصدها وجداول فراوانی پاسخ های داده ها شده به توصیف وضعیت کلی نمونه مورد مطالعه پرداخته شده است.سپس با به کارگیری امار استنباطی نتا یج حاصل ازتحلیل یافته های تحقیق ارائه گردیده است .داده های اماری از پرسشنامه ها استخراج واز طریق نرم افزارSPSSتحلیل شده است.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورددادرسی عادلانه

۲-۴-تجزیه وتحلیل مشاهدات بااستفاده ازتکنیک های امارتوصیفی
در این قسمت هدف انست که داده ها ی جمع اوری شده بااستفاده از تکنیکهای اماری خلاصه وطبقه بندی گردد استفاده از جداول توزیع فراوانی نمودارهاو…به همین منظور در دستور کار قرارمی گیرد .
۱-۲-۴ بررسی توصیفی اخرین مدرک تحصیلی
افراد پاسخ دهنده از نظر نوع مدرک تحصیلی به پنج گروه دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی وسایر تقسیم می شوند. جدول زیر چگونگی توزیع افراد پاسخ دهنده در این پنج گروه رانشان میدهد:

جدول ۱-۴ وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدرک
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۷۲,۰
۱۰۰،۰

۷۲,۰
۲۸,۰
۱۰۰,۰
۷۲,۰
۲۸,۰
۱۰۰,۰
۷۶
۲۹
۱۰۵
فوق لیسانس
دکتری
جمع کل

نمودار ۱-۴ میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ میزان تحصیلات ۷۲,۰درصد فوق لیسانس و۲۸,۰درصد دکتری داشته اند .

۲-۲-۴ بررسی توصیفی مدت سابقه کاری

جدول ۲-۴ وضعیت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاری
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۲۱,۰
۳۵,۰
۵۲,۰
۶۵,۰
۱۰۰،۰

۲۱,۰
۱۴,۰
۱۷,۰
۱۳,۰
۳۵,۰
۱۰۰,۰
۲۱,۰
۱۴,۰
۱۷,۰
۱۳,۰
۳۵,۰
۱۰۰,۰
۲۲
۱۵
۱۸
۱۳
۳۷
۱۰۵
کمتراز۵سال
بین ۵تا۱۰سال
بین ۱۰ تا۱۵سال
بین ۱۵تا۲۰سال
بیشتر از ۲۰سال
جمع کل

نمودار ۲-۴ سابقه کاری پاسخ دهندگان

از میان پاسخ دهندگان به پرسشنامه از لحاظ سابقه کاری ۲۱,۰درصد کمتر از۵سال، ۱۴,۰درصد بین ۵تا۱۰سا ل ۱۷,۰درصد بین ۱۰ تا۱۵سا ل،۱۳,۰درصد بین ۱۵تا ۲۰سا ل، ۳۵,۰درصدبیشتراز ۲۰سال سابقه کاری داشته اند .بنابراین اکثریت جامعه نمونه دارای سوابق تجربی زیادی بوده ا ند .

۳-۲-۴ بررسی توصیفی میزان اشنای باصورتهای مالی

جدول ۳-۴ وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان اشنای باصورتهای مالی
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۲,۸
۴۳,۸
۹۳,۳
۱۰۰،۰

۲,۸
۴۱,۰
۴۹,۵
۶,۷
۱۰۰,۰
۲,۸
۴۱,۰
۴۹,۵
۶,۷
۱۰۰,۰
۳
۴۳
۵۲
۷
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۳-۴ توصیف سوال ۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال ۲,۸درصد گزینه کم ۴۱,۰درصد گزینه متوسط ،۴۹,۵درصدگزینه زیاد ،و۶,۷درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
بنابراین حدود نیمی از پاسخ دهند گان آشنایی زیادی با صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس داشته اند.

۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات چقدر است .

جدول ۴-۴ توصیف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۶,۷
۲۵,۷
۸۹,۵
۱۰۰،۰

۶,۷
۱۹
۶۳,۸
۱۰,۵
۱۰۰،۰
۶,۷
۱۹
۶۳,۸
۱۰,۵
۱۰۰,۰
۷
۲۰
۶۷
۱۱
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۴-۴ توصیف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

مطلب مشابه :  اعلام اراده و نظریه های آن

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال ۶,۷ درصد گزینه کم،۱۹ درصد گزینه متوسط ، ۶۳,۸درصدگزینه زیاد ،و۱۰,۵درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
نتیجه :بنابراین می توان نتیجه گرفت میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی به موقع بودن اطلاعات زیاد بوده است

۵-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی پیش بینی به چه میزان است .

جدول ۵-۴ توصیف سوال ۵ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۵,۷
۳۱,۴
۷۸,۱
۱۰۰،۰
۵,۷
۲۵,۷
۴۶,۷
۲۱,۹
۱۰۰،۰
۵,۷
۲۵,۷
۴۶,۷
۲۱,۹
۱۰۰،۰
۶
۲۷
۴۹
۲۳
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۵-۴ توصیف سوال ۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال۵,۷ درصد گزینه کم ،۲۵,۷درصد گزینه متوسط ،۴۶,۷درصدگزینه زیاد و۲۱,۹درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
بنابراین می توان نتیجه گرفت که تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی در پیش بینی بالا می باشد
۶-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی سودمندی درارزیابی چقدر است؟

جدول ۶-۴ توصیف سوال ۶ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۱۴,۲
۴۵,۸
۹۴,۳
۱۰۰،۰
۱۴,۲
۳۱,۶
۴۸,۵
۵,۷
۱۰۰،۰
۱۴,۲
۳۱,۶
۴۸,۵
۵,۷
۱۰۰,۰
۱۵
۳۳
۵۱
۶
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۶-۴ توصیف سوال ۶باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال۱۴,۲درصد گزینه کم،۳۱,۶ درصد گزینه متوسط ،۴۸,۵ درصدگزینه زیاد و۵,۷درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
بنابراین می توان نتیجه گرفت تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی سودمندی در ارزیابی بالا می باشد.
۷-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید چقدر است؟

جدول ۷-۴ توصیف سوال ۷ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد خالص
درصد
فراوانی
درصد تجمعی

۸,۶
۳۱,۶
۵۲,۲
۷,۶
۱۰۰،۰
۸,۶
۳۱,۶
۵۲,۲
۷,۶
۱۰۰،۰
۹
۳۳
۵۵
۸
۱۰۵
۸,۶
۴۰,۲
۹۲,۴
۱۰۰،۰
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۷-۴ توصیف سوال ۷باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال۸,۶ درصد گزینه کم ،۳۱,۶ درصد گزینه متوسط ، ۵۲,۲ درصدگزینه زیاد و۷,۶درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
پس تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی قابلیت تایید زیاد می باشد

۸-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی کامل بودن به چه میزان است؟

جدول ۸-۴ توصیف سوال ۸ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۱۲,۵
۶۲,۹
۹۶,۲
۱۰۰،۰
۱۲,۵
۵۰,۴
۳۳,۳
۳,۸
۱۰۰،۰
۱۲,۵
۵۰,۴
۳۳,۳
۳,۸
۱۰۰،۰
۱۳
۵۳
۳۵
۴
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۸-۴ توصیف سوال ۸باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال۱۲,۵درصد گزینه کم،۵۰,۴درصد گزینه متوسط ، ۳۳,۳ درصدگزینه زیاد و۳,۸درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
پس بخش عمده ای از پاسخ دهندگان معتقد

 

دیدگاهتان را بنویسید