دانلود پایان نامه

د بوده اند پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی کامل بودن به صورت متوسط تاثیر گذار بوده است

۹-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی صحیح بودن به چه میزان است؟

جدول ۹-۴ توصیف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

درصد خالص
درصد تجمعی
درصد
فراوانی

۷,۶
۲۸,۷
۵۸
۵,۷
۱۰۰،۰
۷,۶
۳۶,۳
۹۴,۳
۱۰۰،۰
۷,۶
۲۸,۷
۵۸
۵,۷
۱۰۰,۰
۸
۳۰
۶۱
۶
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۹-۴ توصیف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال ۷,۶ درصد گزینه کم ،۲۸,۷ درصد گزینه متوسط ،۵۸ درصدگزینه زیادو۵,۷ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
همانطور که از نتایج معین است پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر عمده ای بر ویژگی صحیح بودن گذاشته است .
۱۰-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی رجحان محتوا برشکل چقدر است .

جدول ۱۰-۴ توصیف سوال ۱۰ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۴,۷
۳۰,۴
۸۲,۰
۱۰۰،۰
۴,۷
۲۵,۷
۵۱,۶
۱۸,۰
۱۰۰،۰
۴,۷
۲۵,۷
۵۱,۶
۱۸,۰
۱۰۰،۰
۵
۲۷
۵۴
۱۹
۱۰۵
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
جمع کل

نمودار ۱۰-۴ توصیف سوال ۱۰باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال۴,۷ درصد گزینه خیلی کم،۲۵,۷ درصد گزینه کم ،۵۱,۶ درصد گزینه متوسط ، ۱۸,۰درصدگزینه زیاد راانتخاب نموده اند .
همانطور که از نتایج نمایان است تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی رجحان محتوا بر شکل به صورت متوسط بوده است .

۱۱-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی بی طرفانه بودن به چه میزان است ؟
جدول ۱۱-۴ توصیف سوال ۱۱ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۴,۷
۳۸
۶۷,۶
۹۲,۴
۱۰۰،۰
۴,۷
۳۳,۳
۲۹,۶
۲۴,۸
۷,۶
۱۰۰،۰
۴,۷
۳۳,۳
۲۹,۶
۲۴,۸
۷,۶
۱۰۰،۰
۵
۳۵
۳۱
۲۶
۸
۱۰۵
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۱۱-۴ توصیف سوال ۱۱باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
ازمیان پاسخ دهندگلن به این سوال ۴,۷ درصد گزینه خیلی کم ،۳۳,۳ درصد گزینه کم،۲۹,۶درصد گزینه متوسط ،۲۴,۸درصدگزینه زیاد و۷,۶درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
پس بخش عمده ای از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی بی طرفانه بودن کم بوده است.
۱۲-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقایسه بین شرکتها به چه میزان است؟
جدول ۱۲-۴ توصیف سوال ۱۲ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۱۸,۰
۶۴,۷
۸۶,۷
۱۰۰،۰
۱۸,۰
۴۶,۷
۲۲,۰
۱۳,۳
۱۰۰،۰
۱۸,۰
۴۶,۷
۲۲,۰
۱۳,۳
۱۰۰،۰
۱۹
۴۹
۲۳
۱۴
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۱۲-۴ توصیف سوال ۱۲باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال۱۸,۰درصد گزینه کم ،۴۶,۷ درصد گزینه متوسط ،۲۲,۰درصدگزینه زیاد و۱۳,۳درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
پس بخش عمده ای از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران به صورت متوسط در مقایسه بین شرکتها تاثیر گذار بوده است

۱۳-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی ثبات رویه به چه میزان است؟

جدول ۱۳-۴ توصیف سوال ۱۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۹,۵
۴۳,۹
۹۲,۴
۱۰۰،۰
۹,۵
۳۴,۴
۴۸,۵
۷,۶
۱۰۰،۰
۹,۵
۳۴,۴
۴۸,۵
۷,۶
۱۰۰،۰
۱۰
۳۶
۵۱
۸
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۱۳-۴ توصیف سوال ۱۳باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال۹,۵ درصد گزینه کم،۳۴,۴ درصد گزینه متوسط ، ۴۸,۵ درصد گزینه زیاد و۷,۶ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
بنابراین بخش عمده ای از پاسخ دهندگان برتاثیر زیاد پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی ثبات رویه معتقد بوده است

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تعهد سازمانی، آموزش و پرورش، تعهد شغلی، رضایت شغل

۱۴-۲-۴ به نظر شما میزان تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی اطلاعات به چه میزان است؟

جدول ۱۴-۴ توصیف سوال ۱۴ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۱۶,۳
۵۵,۳
۹۴,۳
۱۰۰،۰
۱۶,۳
۳۹,۰
۳۹,۰
۵,۷
۱۰۰،۰
۱۶,۳
۳۹,۰
۳۹,۰
۵,۷
۱۰۰،۰
۱۷
۴۱
۴۱
۶
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۱۴-۴ توصیف سوال۱۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال ۱۶,۳درصد گزینه کم،۳۹,۰ درصد گزینه متوسط ،۳۹,۰ درصد گزینه زیاد و۵,۷درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند .
پس بخش عمده ای از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگی افشای کافی به صورت زیاد بوده است
۱۵-۲-۴ به نظر شما میزان پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران برویژگی قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟
جدول ۱۵-۴ توصیف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان
درصد تجمعی
درصد خالص
درصد
فراوانی

۱۱,۴
۶۱,۸
۹۷,۹
۱۰۰،۰
۱۱,۴
۵۰,۴
۳۶,۱
۲,۱
۱۰۰،۰
۱۱,۴
۵۰,۴
۳۶,۱
۲,۱
۱۰۰،۰
۱۲
۵۳
۳۸
۲
۱۰۵
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
جمع کل

نمودار ۱۵-۴ توصیف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان

ازمیان پاسخ دهندگان به این سوال ۱۱,۴ درصد گزینه کم ،۵۰,۴درصد گزینه متوسط ،۳۶,۱ درصدگزینه زیاد و۲,۱درصد گزینه خیلی زیاد راانتخاب نموده اند .
پس بخش عمده ای از پاسخ دهندگان معتقد بوده اند که پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر زیادی بر قابل فهم بودن اطلاعات دارند .

۳-۴ آماراستنباطی
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اول
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن

جدول ۱۶-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن
پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن

۱۰۵
۳,۷۸۶۷
۰۶۷۵۹۹
۰۱۸۵
۰۱۵۶
۰۱۸۵-
۱,۳۲۱
۰۶۱
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار قطعی
مثبت
منفی
نتیجه آزمون کولموگروف
سطح معنی داری

داده ها نرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند):H0
داده ها نرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند):H1
H0 0.05 = ? اگرسطح معنی داری
H1 0.05 = ? اگرسطح معنی داری
داده ها نرمال است : H0 0.05 = ? 0.061 =سطح معنی داری این آزمون
برای آزمودن این متغییر ازروشهای پارامتری استفاده می نماییم .

۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه

جدول ۱۷-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه
تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه

۱۰۵
۳,۶۸۰۰
۰۶۳۱۵۹
۰۱۵۲
۰۸۸
۰۱۵۲-
۱,۰۷۲
۰۲۰۱
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار قطعی
مثبت
منفی
نتیجه آزمون کولموگروف
سطح معنی داری

داده ها نرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند) :H0
داده ها نرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند) :H1

H0 0.05 = ? اگرسطح معنی داری
H1 0.05 = ? اگرسطح معنی داری

داده هانرمال است : H0 0.05 = ? 0.201 = سطح معنی داری این آزمون
برای آزمودن این متغییر ازروشهای پارامتری استفاده می نماییم .

۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد

جدول ۱۸-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی سوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت اعتماد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های اطلاعات حسابداری، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری

تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابلیت اعتماد

۱۰۵
۳,۳۲۶۷
۰۶۵۴۶۲
۰۱۵۱
۰۱۵۱
۰۱۲۹-
۱,۰۶۹
۰۲۰۴
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار قطعی
مثبت
منفی
نتیجه آزمون کولموگروف
سطح معنی داری

داده ها نرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند) :H0
داده ها نرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند) :H1
H0 0.05 = ? اگرسطح معنی داری
H1 0.05 = ? اگرسطح معنی داری

داده ها نرمال است : H0 0.05 = ? <0.204 = سطح معنی داری این آزمون برای آزمودن این متغییر ازروشهای پارامتری استفاده می نماییم . 4-1-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن جدول 18-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه فرعی چهارم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابل فهم بودن تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی قابل فهم بودن 105 2,9120 063395 0130 0121 0130- 0918 0368 تعداد میانگین انحراف استاندارد مقدار قطعی مثبت منفی نتیجه آزمون کولموگروف سطح معنی داری داده ها نرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند) :H0 داده ها نرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند) :H1 H0 0.05 = ? < اگرسطح معنی داری H1 0.05 = ? < اگرسطح معنی داری داده ها نرمال است : H0 0.05 = ? <0.368 = سطح معنی داری این آزمون برای آزمودن این متغییر ازروشهای پارامتری استفاده می نماییم . 2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) برای فرضیه اصلی 1-2-3-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی جدول 19-4 آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسمیرنوف) در فرضیه اصلی برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی های کیفی اطلاعات در صورتهای مالی 105 3,2473 049284 0180 0180 0171- 1,309 068 تعداد میانگین انحراف استاندارد مقدار قطعی مثبت منفی نتیجه آزمون کولموگروف سطح معنی داری داده هانرمال است (داده هااز جامعه نرمال آمده اند): H0 داده هانرمال نیست (داده هااز جامعه نرمال نیامده اند):H1 H0 0.05 = ? < اگرسطح معنی داری H1 0.05 = ? < اگرسطح معنی داری داده هانرمال است : H0 0.05 = ? < 0.068 = سطح معنی داری این آزمون برای آزمودن این متغییر ازروشهای پارامتری استفاده می نماییم . 3-3-4 آزمون تی - استودنت تک نمونه ای 1-3-3-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یک: فرضیه پژوهشی فرعی اول : تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی: آزمون تی -استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی جدول 20-4 آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی اول برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی سطح معنی داری T مقدار آزمون انحراف استاندارد میانگین تعداد 0.000 8.23 0.6760 3.7872 105 H0 : µ ? 3 H1 : µ > 3
نتیجه حاصله:
مقدار اماره ازمونtبرابربا۸.۲۳محاسبه شده است رد فرض H0درسطح معنی دار۰.۰۵نشانگر ان است که میانگین امتیازمتغیر میزان پذیرفته شدن شرکتها در بورساوراق بهادر بر ویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالی درجامعه هدف بزرگتراز۳(مقدار میانی دامنه مقادیرممکن-قابل اخذ-متغیرمورد بررسی)براورد میگردد.بنابراین تاثیرپذیرفته شدن شرکتها در بورس برویژگی مربوط بودن اطلاعات در صورتهای مالیدر سطح معنادار۰.۰۵تاییدمی گردد.

۲-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو:
فرضیه پژوهشی فرعی دوم : تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی:
آزمون تی -استودنت تک نمونه ای برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی
جدول ۲۱-۴ آزمون تی -استودنت تک نمونه ا ی در فرضیه فرعی دوم برای تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برویژگی قابلیت مقایسه اطلاعات در صورتهای مالی
سطح معنی داری
T مقدار آزمون
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
۰.۰۰۰
۵.۱۷
۰.۱۱۱
۳.۵۷۳
۱۰۵

H0 : µ ? ۳
H1 : µ

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید