دانلود پایان نامه

اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش الفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هرچه درصد بدست آمده به 100% نزدیکتر باشد بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است(مقیمی، 1377).
در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازه گیری متغییر ها استفاده گردیده و برای تحلیل داده ها ، نرم افزار spss بکار گرفته شده، پایای یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از روش الفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. برای محاسبه ضریب الفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیزمجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردد(سرمد و همکاران، 1376).

الفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
α=(n/(n-1))×(1-(∑_(s_i)^2)/(s_t^2 ))

 
مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعرضایت کاربران، عملکرد سازمان، فناوری اطلاعات
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید