دانلود پایان نامه

ششم ابتدایی: دارای 63 صفحه با 7 بخش(مجموعه فعالیت منتهی به یک خودارزیابی یک بخش در نظر گرفته شده است)می‌باشد، که محتوای آن با توجه به این‌که کتاب درسی در دسترس دانش‌آموز، کتاب کار تفکر و پژوهش می‌باشد و فاقد متن ارائه شده و داستان‌ها و فیلم‌های پیوست می‌باشد شامل: فعالیت( سوالات، فعالیت خارج از کلاس،خود ارزیابی) و تصاویر مربوطه می‌باشد.
با توجه به داده‌هاي به دست آمده از بررسی محتوای کتاب درسی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با مولفه‌های تفکر انتقادی جدول شماره 4-26 نتايج زير حاصل شده است:
جدول 4-26 بررسی مولفه های تفکر انتقادی در محتوای کتب درسی پایه‌ی ششم ابتدایی: تفکر و پژوهش
درصد فراوانی مولفه‌ها
جمع فراوانی مولفه‌ها
جمع اجزاء محتوا
فراوانی مولفه ها در دروس
محتوا
جدول فراوانی

تصاویر
فعالیت
متن
8
7
6
5
4
3
2
1
انواع
شاخص ها
مولفه ها

%8

10
متن
شناسایی و بیان مساله
طرح پرسشهای روشن‌ کننده وچالش زا

پرسش گری

9


1
1
2
2
1
2
فعالیت

1


1

تصاویر

%11

14
متن
طبقهبندی : فهم همانندیها و ناهمانندیها
شناسایی ایدههای اصلی
ارزیابی دلایل مطرح شده
اولویت بندی
تحلیل ارزیابی

11


3
1
1
2
1
3
فعالیت

3


2
1
تصاویر

%20

25
متن
استدلال از مباحث
ارائه مباحث به طور مدلل
توجه به تفاوت بین مدلل و توجیه غیر مدلل
دقت در تشخیص سخنان دو پهلو، دورو و …
استدلال کردن

25


7
4
4
2
4
4
فعالیت
تصاویر

%10

12
متن
ارزیابی شواهد، مدارک وحقایق اظهارشده
تعریف اصطلاحات و ارزیابی درباره آنها
ارزیابی راه حلها و استفاده از روشهای
سازمان یافته و معتبر
ارزیابی شواهد ، مدارک

12

1
2
2
1
2
2
2
فعالیت
تصاویر

%5

7
متن
تمایزقائل شدن بین معانی متفاوت یک واژه

 
مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعسبکهای یادگیری، سبک های یادگیری، انعطافپذیری
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید