1. تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی؛

بهبود كمی و كیفی محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط سازمان2

 1. ایجاد هماهنگی در نحوه انجام كارها در سازمان؛
 2. تقلیل سطح حوادث و سوانح كار؛
 3. تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان؛
 4. كاهش در نظارت‌های مستقیم و غیر مستقیم؛
 5. كاهش میزان تمرد، نزاع، كشمكش و غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار گروهی در محیط كار؛
 6. تقلیل میزان هزینه‌های عمومی در سازمان از قبلی هزینه تعمیرات، قیمت تمام شده كالا و یا خدمات، هزینه‌های مربوط به امور خدماتی یا كارگزینی و غیره؛
 7. افزایش میزان سوددهی و اثرات استفاده از سود حاصله جهت رفاه كاركنان؛
 8. تقویت حس وفاداری و همبستگی كاركنان نسبت به سازمان؛
 9. شكوفا نمودن استعدادهای نهفته كاركنان؛
 10. ایجاد حس انعطاف پذیری لازم در كاركنان؛
 11. ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغل؛
 
مطلب مشابه :  هشتمین جشنواره تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی ۹۷-۹۸