.  شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني

تحقيقات نشان داده‌اند که جوّ سالم سازماني به طور مثبت روي کارکنان تأثيرات عميقي دارد از عوامل و عناصر تشکيل‌دهنده‌ي جو از اين قرار است:

صداقت (شفافيت)[1] : هرکسي در سازمان مي‌داند که چه انتظاري از او مي‌رود.

استانداردها[2] : چالش‌زا، امّا اهداف قابل حصول تنظيم مي‌شود.

مسؤوليت‌ها[3] : کارکنان، اختيارات مشخصي براي انجام دادن وظايف دارند.

انعطاف‌پذيري[4] : قوانين، سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي غير ضروري وجود ندارد.

پاداش‌ها[5] : کارکنان شناخته شده و به جهت عملکرد خوب پاداش داده مي‌شوند.

تعهد گروهي[6] : افراد از وابستگي خود نسبت به سازمان احساس غرور و تفاخر دارند (مک بر[7]، 2000).

در واقع مي‌توان بيان داشت زماني که ميزان اين ابعاد در کارکنان بالا رود افراد به وسيله ي محيط کارشان برانگيخته مي‌شوند يعني محيط کار به عنوان مکاني لذت‌بخش و سودآور تلقي شده و به تبع آن مطمئن خواهند بود که به خاطر همکاري و مساعدتشان شناخته خواهند شد. امّا زماني که ميزان اين ابعاد در افراد به حداقل مي‌رسد، اوضاع کاملاً عکس مي‌شود و سازمان همچنان به استقبال اين انتقال به صورت روحيه و عملکرد با سود پايين مي‌رود (همان، 80).

[1]. Clarity

[2]. Standards

[3]. Responsibility

[4]. Flexbility

[5]. Rewards

[6]. Team Commitment

[7] MAC beer

 
مطلب مشابه :  مدل های مبل پرطرفدار و پرفروش ۲۰۱۸