دانلود پایان نامه

در واقع می توان برای سرمایه گذاران کیفیت اقلام تعهدی را٬ درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد . بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می دهد و باعث می شود که ریسک سرمایه گذار در ارتباط با تصمیم گیری در مورد شرکت خاص افزایش یابد .

سود حسابداری از دو قسمت عمده تشکیل یافته است : قسمتی از آن نقدی است .یعنی وجه نقد به دست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می دهد . بخش تعهدی سود بمراتب از بخش نقدی آن اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت دارد . وجه نقد به دست آمده طی یک دوره مالی اطلاعات مربوطی به شمار نمی آید . چون وجه نقد شناسایی شده مشکلات «زمانبندی و «تطابق « را دارد که می تواند به اندازه گیری غیر صحیح عملکرد شرکت منجر شود .اقلام تعهدی برای تشخیص کیفیت سود شاخص مهمی است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد .

کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده است

اگر شرکتی ویژگی های زیر را دارا باشد کیفیت سود آن بالا خواهد بود

 1. روش های باثبات محافظه کارانه حسابداری
 2. جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیت های عملیاتی و  تکرارپذیر
 3. کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد مستقل از ملاحظات مالیاتی( مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می شود
 4. داشتن سطح مناسبی از بدهی
 5. داشتن ساختار سرمایه مناسب
 6. سود شرکت ناشی از تورم نباشد.

  در واقع می توان برای سرمایه گذاران کیفیت اقلام تعهدی را٬ درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد . بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می دهد و باعث می شود که ریسک سرمایه گذار در ارتباط با تصمیم گیری در مورد شرکت خاص افزایش یابد .

 7.  
  مطلب مشابه :  مزایای آموزش كاركنان