دانلود پایان نامه

مشخص می شود این است که پرایمینگ در گلرنگ نیز همانند سایر گیاهان می تواند تاثیر مثبتی بر جوانه زنی داشته باشند هرچند که این نکته رانیز باید مدنظر قرار داد که بررسی تاثیر پرایمینگ زمانی مفیدتر خواهد بود که تاثیرات تنش از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان بدهد که درمورد گلرنگ این اتفاق رخ نداد ، گلرنگ نسبت به بسیاری از گیاهان زراعی دیگر به خشکی مقاوم است بنابراین یکی از دلایل عدم معنی داری اثر تنش را می توان به تحمل گلرنگ به خشکی مربوط دانست .

جدول ۳-۱-تجزیه واریانس درصد جوانه زنی بذورگلرنگ

درجه آزادی
درصد جوانه زنی

تنش
۲
۱۱۰.۹۳

پرایمینگ
۵

۱۱۶۵.۶۷**

تنش*پرایمینگ
۱۰
۱۳۷.۸۶۷

خطا
۳۴
۲۶۲.۴

ضریب تغییرات

۲۱.۰۱

۳-۱-۲- سرعت جوانه زنی
تجزیه واریانس داده های حاصل نشان داد که تیمارهای آزمایش در سطح یک درصد تاثیر معنی داری بر سرعت جوانه زنی بذرهای گلرنگ نشان دادند(جدول ۴-۱). همچنین دو صفت تنش و پرایمینگ همبستگی مثبت و معنیداری در سطح یک درصد(۶۴/۰) با یکدیگر نشان دادند (جدول۴-۲) . افضل و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند که پرایمینگ بذور آفتابگردان باعث افزایش سرعت جوانه زنی وبهبود رشد گیاهچه می شود . آنها علت این واکنش را افزایش در فعالیتهای تنفسی تولید ATPتحریک فعالیت RNAو پروتئین سازی در بذور پرایم شده بیان نمودند .

جدول ۳-۱-تجزیه واریانس سرعت جوانه زنی بذورگلرنگ

درجه آزادی

سرعت جوانه زنی
تنش
۲

۳.۵۹
پرایمینگ
۵

۱۰۲.۹۶**
تنش*پرایمینگ
۱۰

۲.۱۹
خطا
۳۴

۰.۰۶۳
ضریب تغییرات

۷.۷۸

جدول ۳-۲-همبستگی بین سرعت و درصد جوانه زنی بذورگلرنگ

درصد جوانه زنی
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
۱

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردمي‌كند، بازي، دلبستگي، غريبه

سرعت جوانه زنی
**۶۴/۰
۱
** معنی داری در سطح ۱ درصد

نمودار مقایسه میانگین تاثیر پرایمینگ بر روی درصد جوانه زنی

نمودار مقایسه میانگین تاثیر پرایمینگ بر روی سرعت جوانه زنی

۳-۲- نتایج مزرعه ای
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از بین صفات مورد بررسی تاثیر تیمارهای آزمایش بر تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع ساقه و درصد روغن معنیدار بود که نتایج مقایسه میانگین در ادامه آورده شده است.

درجه آزادی
تعداددانه درگیاه
LAI
وزن هزاردانه
شاخص برداشت
تبادلCO2
نسبت پوست به مغز
بیوماس
تعدادبرگ
تعداد جوانه کل
نکرار
?
?????
?????
????
????????
????
?????
?????
???????
?????
تنش
?
??????
?????
??????
????????
???????
?????
?????
?????*
?????
پرایمینگ
?
???????
?????
?????
???????
???
?????
?????
?????
**??????
تنش*پرایمینگ
?
??????
?????
??????
????????
??????
?????
?????
??????
????
خطا
??
??????
?????
??????
????????
???????
?????
?????
??????
????
ضریب تغییرات

?????
??
?????
?????
????
?????
?????
?????
????
۴-۳-جدول تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در گلرنگ
nsو*و** به ترتیب غیرمعنی داری و معنی داری در سطح ۵ و ۱ درصد

ادامه جدول ۴-۳:

درجه آزادی
تعدادشاخه فرعی
تعدادطبق ساقه
ارتفاع ساقه
قطرساقه
طبق درm2
کلروفیل فلورسانس
روغن
تکرار
???
???????
???????
?????
??????
????????
?????????
??????????
تنش
???
???????
???????
??????*
??????
?????????
?????????
??????????**
پرایمینگ
???
???????*
???????
??????
??????
?????????
??????????
???????????
تنش*پرایمینگ
???
???????
???????
??????
??????
?????????
??????????
??????????**
خطا
???
???????
???????
???????
??????
?????????
??????????
???????????
ضریب تغییرات

???????
????????
??????
??????
?????????
??????????
???????????
nsو*و** به ترتیب غیرمعنی داری و معنی داری در سطح ۵ و ۱ درصد

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره ابطال رأی داوری
 

دیدگاهتان را بنویسید