دانلود پایان نامه

ثبت اختراع در کشور ژاپن

زمانی که درخواست ثبت اختراع به اداره مربوط به ثبت اختراع در کشور ژاپن ارائه می‌گردد، در اولین مرحله این اداره، شروع به رسیدگی به منظور مشخص کردن الزامات رویه ای و رسمی می‌نماید و نکته مهم اینکه، درخواست ثبت اختراع به طور خودکار وارد فرآیند بررسی نمی‌شود. بلکه می‌بایست، متقاضی ثبت اختراع تقاضایی طی مدت 3 سال از تاریخ تشکیل پرونده، به اداره مزبور بدهد، و پس از اینکه این تقاضا ثبت شد، از این زمان فرآیند بررسی ماهوی شروع می‌شود. مسئله مهم این است که، عدم اعتراض در این مدت، به منزله انصراف از درخواست تلقی خواهد شد.

چنانچه ضمن فرآیند بررسی ماهوی، هیچ دلیلی مبنی بر رد درخواست یافت نشود، در این زمان است که، گواهی ثبت اختراع اعطا می‌شود. و بعد از آن که گواهی اختراع اعطا شد، در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. بنابراین بعد از این زمان، هر کسی می‌تواند با فرض وجود نقصان، یا دلیلی محکم تقاضای بطلان آن را ثبت نماید.

 
مطلب مشابه :  مشاوره گروهی از نظر روانشناختی