آلفای کرونباخ به عنوان، یکی از ضرایب پایایی یا قابلیت اعتماد شناخته می‌شود. این ضریب از عمومی‌ترین ضرایبی است که توسط پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش پایایی ابزارهای مختلف جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (قاسمی1384،157)
در اين تحقيق براي اين منظور از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.
جدول شماره 3-3 جدول آلفای کرونباخ
ردیف
متغیر
ضریب پایایی
1
نگرش خواندن
96%
2
عادت‌های مطالعه
85%

جدول شماره 3-1 نشان می دهد که میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای نگرش خواندن برابر با 96% و عادت مطالعه 85% که از روایی قابل قبولی برخوردار است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه
در این فصل از پژوهش به بررسی دادههایی پرداخته میشود که با استفاده از پرسشنامه ا

 
مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردمي‌كند، بازي، دلبستگي، غريبه
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید