دانلود پایان نامه

قرار می دهد. بنظر می رسد افزایش NPW باعث افزایش هورمون کورتیزول می شود. چون در گروه های سیاه ولیک که بیشترین NPW را داشتیم بیشترین کورتیزول ترشح شده است.
افزایش سطح هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش کاتابولیسم چربی،که منجر به افزایش غلظت اسیدهای چرب در پلاسما می شود]۱۱۶[.در پاسخ به تمرین، ترشح هورمون های تیروئیدی نیز افزایش می یابد]۲۳[.پژوهشگران نشان دادند که موش های که اسید چرب غیر اشباع دریافت کردند نسبت به موش های که اسید چرب اشباع دریافت کردند T3 وT4 آنها افزایش داشته است]۱۴۸[ همچنین لوچاوچ۵۳ و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که با افزایش مصرف چربی غیر اشباع T4 افزایش داشته و با افزایش مصرف چربی اشباع T4 کاهش داشته است]۱۴۹[.بنظر می رسد افزایش T4 در گروه سیاه ولیک و کاهش T4 در سرخ ولیک بخاطر نسبت چربی های اشباع و غیر اشباع آنها باشد.
اما بنظر نمی رسد بین NPW و T4 رابطه ای وجود داشته باشد. در صورتیکه افزایش میزان سوخت و ساز پایه، اثر اصلی هورمون های تیروئید]۲۳[ و NPW است. هر چند در گروه های سیاه ولیک بین NPW و T4 رابطه ای مثبت وجود دارد اما در گروه های سرخ ولیک عکس این رابطه وجود دارد.NPW بیان و ترشح لپتین را تنظیم می کند ،]۸۴[ و به عنوان یک جایگزین برای لپتین عمل می کنید ]۹[. نتایج بدست آمده از مطالعات حیوانی نشان داده که تزریق لپتین باعث افزایش هورمون های تیروئیدی می شود]۱۲۹[. با این وجود گزارش نشده است که NPW برای رها سازی هورمون های هیپوفیز قدامی]۸۹،۷۳[ که هورمون محرک تیروئیدی را ترشح می کند، تاثیر بگذارد. هر چند مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است تا نشان دهد که NPW بر روی هورمون T4 تاثیر دارد یا ندارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهعشق و محبت، ادیان توحیدی، تکنولوژی، عوامل موثر

۵-۴: نتیجه گیری :
در مجموع پ

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید