دانلود پایان نامه

سرخ ولیک کنترل و سرخ ولیک تمرین، عصاره سرخ ولیک و به گروه های سیاه ولیک کنترل و سیاه ولیک تمرین، عصاره سیاه ولیک خورانده شد و گروه های سالین ( سرم فیزیولوژی) نیز همانند گروه های دیگر تیمار شدند.
۳-۴) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل۴۲ سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته ای نژاد ویستار با میانگین وزن اولیه ۱۷± ۱۰۷ گرم از مرکز پژوهش وتکثیر حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور آمل تهیه و به مرکز پژوهش منتقل شد. همه این آزمودنی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از ورود به محیط پژوهش و آشنایی با محیط جدید ونحوه فعالیت روی نوارگردان به طور تصادفی به ۶ گروه سالین کنترل (۷ سر )، سالین تمرین ( ۷سر)، سرخ ولیک کنترل (۷سر)، سرخ ولیک تمرین (۷سر), سیاه ولیک کنترل(۷), سیاه ولیک تمرین(۷) تقسیم شدند.
جدول ۳-۱. حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه

۳-۵) محیط پژوهش
حیوانات مورد آزمایش در این پژوهش در طی دوره یک هفته ای آشنایی با محیط جدید وآشنایی با نوارگردان وهمچنین دوره اجرای پروتکل در قالب گروه های ۵ سر موش در قفس های پلی کربنات شفاف در محیطی با دمای ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتی گراد، رطوبت ۴۵ تا ۵۵ درصد و چرخه تاریکی به روشنایی ۱۲: ۱۲ ساعته نگهداری شدند. برای جذب ادرار و مدفوع حیوانات و همچنین راحتی آنان از تراشه و بریدههای چوب استریل استفاده شد. هر روز شستشوی قفس ها انجام شد و تراشههای چوب نیز تعویض گردید.
۳-۶) تغذیه آزمودنی ها
غذای آزمودنی ها، تولید شرکت بهپرور آمل بود که روزانه درقفس قرار داده شد. دراین پژوهش آب مورد نیاز حیوان به صورت آزاد در بطری ۵۰۰ میلی لیتری ویژه حیوانات آزمایشگاهی در اختیار آن ها قرار گرفت.
۳-۷) دوره و زمان بندی تمرینی
آزمودنی های گروه تمرینی به اجرای هشت هفته تمرین استقامتی پرداختند. گروه های تمرین در هر هفته ۵ روز ( با سرعت ۳۴ متر بر دقیقه وشیب صفر درجه) تمرین می کردند. کل دوره تمرین شامل ۳ مرحله می شد (شکل ۳-۱): مرحله اول (مرحله آشنایی): شامل ۵ جلسه راه رفتن و دویدن روی نوار گردان با سرعت ۱۵ متر در دقیقه، شیب صفر درجه و به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود.
مرحله دوم ( مرحله اضافه بار): در این مرحله که دو هفته بطول انجامید موش ها با رعایت اصل اضافه بار به صورت پیش رونده در ابتدا به مدت ۲۰ دقیقه با سرعت ۲۸ متر در دقیقه به تدریج طی دو هفته تمرین مدت و شدت فعالیت افزایش یافته ،به میزان نهایی ۶۰ دقیقه و سرعت ۳۴ متر در دقیقه رسید.
مرحله سوم ( حفظ یا تثبیت بار): موش های گروه تمرین پس از رسیدن به سرعت ۳۴ متر در دقیقه و مدت ۶۰ دقیقه، این مقادیر را تا پایان هفته هشتم حفظ کرده و تمرین را با همین روش ادامه دادند.
لازم به ذکر است که برای گرم کردن آزمودنی ها، در ابتدای هرجلسه تمرینی به مدت ۵ دقیقه با سرعت ۱۵متر دردقیقه دویده و سپس برای رسیدن به سرعت مورد نظر (۳۴ متر در دقیقه) به ازای هر دقیقه، ۵ متر در دقیقه به سرعت نوار گردان افزوده می شد. برای سردکردن در انتهای هر جلسه تمرینی نیز سرعت نوار گردان به طور معکوس کاهش می یابد تا به سرعت اولیه برسد ( از سرعت ۳۴ به سرعت ۱۵ متر در دقیقه).
همان طور که قبلاً ذکر شد عصاره سرخ ولیک, سیاه ولیک و سرم فیزیولوژی نیز در شش هفته پایانی به گروه های مربوطه بوسیله گاواژ داده شد.
شکل ۳-۱. مراحل اجرای طرح تحقیق در موش های صحرایی نر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعانعطاف پذیری، استان فارس، درون گرایی، هنر اسلامی

جدول ۳- ۲. پروتکل تمرین ۸ هفته ای

۳-۸) وسایل و ابزار استفاده شده در پژوهش
– دستگاه نوارگردان ویژه جوندگان ساخت دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه مازندران
– دماسنج جیوه ای (ساخت ایران)
– ترازو با حساسیت ۰.۰۱ گرم(Ohaus AV series Analytical & precision)
– دستگاه سانتریفیوژtypeL BH-1200/ Netherlands)(Universal centrifuge,
– Mini Centrifuge: model VS-100B, power AC200v
– وسایل ویژه آنالیز نمونه ها
– کاغذ صافی واتمن شماره ۱

۳-۹) متغیرهای پژوهش
۳-۹-۱) متغیر مستقل
۱- تمرین استقامتی شدید به مدت ۶۰ دقیقه و با شدت ۳۴ متر در دقیقه
۲- عصاره آبی سیاه ولیک و سرخ ولیک

۳-۹-۲) متغیرهای وابسته
۱- نوروپتیید w پلاسمایی
۲- نوروپتیید w کبدی
۳- هورمون کورتیزول
۴- هورمون T4

۳-۱۰) روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش
پس از سازگارشدن تمام آزمودنی ها با محیط جدید و آشنایی با نحوه فعالیت روی نوارگردان و همچنین اعمال متغیرهای مستقل (تمرین استقامتی ۸ هفته ای، مکمل عصاره سرخ ولیک، ترکیبی از تمرین و عصاره سرخ ولیک) تمام گروه ها با شرایط کاملاً مشابه و در شرایط پایه (۷۲ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی) کشته شدند. لازم به ذکر است که طی ۷۲ ساعت استراحت، به کلیه گروه ها دقیقاً در همان زمانی که پس از تمرین مکمل دریافت می نمودند، محلول سرخ ولیک و سالین داده شد. نمونه های خونی نیز از طریق خون گیری مستقیم از ورید اجوف تحتانی انجام تهیه شد و پس از انتقال به تیوب ها در۱۰۰۰جی (۳۰۰۰ آر،پی ،ام) به مدت ۱۵دقیقه سانتریفیوژ شده و پلاسما جمع آوری گردید. پس از انجماد به وسیله نیتروژن مایع تا زمان اندازه گیری در یخچال در دمای ۸۰- درجه سانتی گراد نگهداری شد. بافت های مورد نظر نیز بلافاصله پس از جداسازی وارد تیوب های مخصوص گردیده و به نیتروژن مایع منتقل و سپس در یخچال در دمای ۸۰- تا زمان اندازه گیری نگهداری شد.
۳- ۱۰- ۱ : روش اندازه گیری متغییر های وابسته
۳-۱۰-۱-۱: روش اندازه گیری NPW
۱. استفاده از کیت اندازه گیری نوروپپتید W مخصوص رت
۲. استفاده از دستگاه الایزا برای خواندن کیت(Rat Neuropeptide W ELISA Kit)
۳. ساخت کشور چین CUSABIO (www.cusabio.com)
۳-۱۰ -۱- ۲ : روش اندازه گیری هورمون کورتیزول
۱. استفاده از کیت اندازه گیری کورتیزول مخصوص انسان به روش ELISA
۲.ساخت کشور امریکا
۳.شرکت Dia Plus
۳-۱۰-۱-۳: روش اندازه گیری هورمون T4
۱. استفاده از کیت اندازه گیری T4 مخصوص رت به روش ELISA
۲.ساخت کشور ایران
۳.شرکت پادتن علم

۳-۱۱) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS :
در این روش از پودر خشک میوه سرخ ولیک استفاده شد. بدین صورت که مقدار مشخصی از پودر سرخ و مقادیر معینی از هگزان و اتانول در حالت های مجزا بطوری که در جدول زیرآمده است ، در دستگاه سوکسله قرارداده شده و استخراج ماده مورد نظر در زمان تعیین شده است انجام شد. سپس ماده حاصل با استفاده از دستگاه روتاری حلال پرانی شده و اجزای شیمیایی سرخ ولیک با استفاده از دستگاه GC-MS (دستگاه GCMS سری ۶۸۹۰، HP، ظرفیت ستون مورد استفاده :HP-1MS و گاز حامل : هلیوم )در دانشکده شیمی دانشگاه آزاد قائمشهر تعیین و شناسایی گردید که عمده ترین آن ها عبارتند از: گلوکز، فروکتوز، سوربتول، مانیتول، ویتامین E، اسید لینولئیک، استئاریک اسید، الائیدیک اسید، پالمیتیک اسید، اسکوالن، فیتول، گاما سیستوسترول، بتا سیستوسترول، گوانوزین، آدنوزین….
۳-۱۲) روش ها آماری
پس از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های خونی و بافتی، داده ها با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی تحلیل شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف نحوه توزیع داده ها بررسی شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی هر یک از شاخص ها و برای تفاوت های درون گروهی از آزمون های تعقیبی توکی استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (Version 16) در سطح معنی داری( ۰.۰۵ P? ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع سبک رهبری، ساختار سازمانی، عوامل فردی، روان شناختی

جدول ۳- ۳. مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج الکلی روغن سرخ ولیک

۴-۱- مقدمه
این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش اول میانگین و انحراف استاندارد وزن آزمودنی های حیوانی و متغیرهای نوروپپتید W پلاسمایی و نوروپپتید W بافت کبدی، هورمون های کورتیزول و T4 به صورت جدول گزارش شده است و در بخش دوم فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه بین شش گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. برای کلیه محاسبه های آماری از نرم افزار SPSS.ver16 استفاده شده است.
۴-۲- توصیف داده ها
در این بخش شاخص های توصیفی وزن آزمودنی های حیوانی در گروه های مختلف تحقیق و در بخش بعد شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق ارائه شده است.
۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی های حیوانی
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد وزن موش ها را نشان میدهد.

۴-۲-۲- یافتههای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه
در این بخش، اطلاعات توصیفی [میانگین و انحراف استاندارد] بدست آمده از متغیرهای مورد مطالعه در هر شش گروه تحقیق در قالب جدول ارائه شده است. جدول (۴-۲) این یافتهها را نشان میدهد.
جدول( ۴-۲). شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
متغیر
گروه
نوروپپتید W پلاسمایی (pg.ml)
نوروپپتید W کبدی (pg.ml)
کورتیزول پلاسمایی (ug.dL)
هورمون تیروئید T4 (ug.dL)

میانگین
SD
میانگین
SD
میانگین
SD
میانگین
SD
گروه کنترل مصرف سالین
۸۵/۲
۵۳/۰
۹۵/۹
۹۰/۱
۷۸/۳
۹۳/۱
۴۳/۷
۵۱/۱
گروه تمرین مصرف سالین
۱۹/۳
۷۹/۰
۹۳/۹
۱۹/۲
۹۹/۳
۶۶/۱
۰۱/۸
۶۵/۱
گروه کنترل مصرف سرخ ولیک
۰۹/۳
۳۳/۰
۱۲/۹
۹۵/۱
۰۴/۴
۶۴/۱
۸۰/۶
۰۷/۲
گروه تمرین مصرف سرخ ولیک
۰۹/۳
۳۳/۰
۵۵/۸
۵۸/۲
۷۲/۳
۳۶/۱
۶۳/۶
۰۴/۳
گروه کنترل مصرف سیاه ولیک
۴۱/۳
۶۱/۰
۵۶/۹
۸۶/۱
۳۶/۵
۶۴/۲
۴۴/۸
۶۰/۱
گروه تمرین مصرف سیاه ولیک
۴۶/۳
۵۹/۰
۹۹/۹
۹۸/۱
۰۱/۷
۵۷/۲
۹۷/۹
۹۸/۰

در جدول (۴-۲) متغیرهای کورتیزول، هورمون تیروئید T4 و نوروپپتید W پلاسمایی و نوروپپتید W بافت کبدی در شش گروه تحقیق بر مبنای شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) آورده شده است.
۴-۳- تجزیه و تحلیل استنباطی یافتههای پژوهش
در این قسمت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. تمام فرضیه های تحقیق در سطح معناداری (P?0.05) ارزیابی شده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و نتایج در جداول مربوطه ارائه گردیده است. برای آزمون های تعقیبی بین گروهی نیز از توکی و گیمز- هاول۵۲ استفاده شد.
ابتدا جهت بررسی هم واریانسی گروه های تحقیق در متغیرهای مورد بررسی آزمون لون اجرا گردید که نتایج آن در جدول (۴-۳) ملاحظه می شود.
جدول (۴-۳)، نتایج آزمون لون جهت بررسی هم واریانسی گروه های تحقیق
متغیر
آماره لون
درجه آزادی اول
درجه آزادی دوم
سطح معنی داری
نوروپپتید W

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید