دانلود پایان نامه

افزایش یافته و بیشتر تحت تاثیر شدت تمرین و یا طول مدت تمرین قرار می گیرد. به این معنا که ترشح آن درفعالیت های با شدت بالا و فعالیت های با شدت متوسطی که زمان اجرای آن ها طولانی شود، بیشتر است]۹۷[.

۲-۵-۳:تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها
در جریان ورزش و فعالیت های بدنی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زیادی در بدن رخ می دهد، از تغییرات سیستم عصبی، قلب و عروق، سیستم تنفسی، دستگاه اسکلتی – عضلانی گرفته تا تغییرات بسیار جزئی در درون سلولها به ویژه سلول های عضلانی. برخی از این تغییرات را می توان در سطح خون اندازه گیری نمود. یکی از تغییرات مهم، ترشح هورمون ها به داخل جریان خون است. فعالیت های بدنی موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی و متابولیت های پلاسما می شود. این تغییرات به شدت و مدت فعالیت های بدنی بستگی دارد]۹۸[. هورمون ها با مقادیر بسیار جزئی در خون جریان دارند، عوامل متعددی می تواند روی میزان ترشح و عملکرد هورمون ها تاثیر گذار باشد. با این حال یکی از عواملی که می تواند توجیه کننده ی برخی از این تغییرات باشد کاهش و از دست دادن مایعات بدنی ناشی از فعالیت بدنی است]۹۹[ .
افزایش فعالیت سلول ها در اثر تغییر در ترشح هورمون ها در ورزش، تولید مواد متابولیتی و گرما را افزایش داده و مکانیزم های دفع گرما و مواد زائد، فعال می گردد. خون و عوامل فیزیولوژیکی آن از مهم ترین موادی هستند که در تنظیم شرایط پایدار بدن موثرند. از آن جایی که دفع گرما می تواند منجر به کاهش حجم پلاسما شود، احتمالا می تواند فعالیت طبیعی سلول ها را تحت الشعاع قرار داده و کارایی ورزشی را کاهش دهد. زیرا حجم پلاسما ممکن است به دلیل افزایش فشار خون و تعریق کاهش یابد. سطح هورمون رشد در هنگام فعالیت های ورزشی افزایش یافته و بیشتر تحت تأثیر شدت تمرین قرار می گیرد و ترشح آن در فشار تمرینی یکسان در افراد تمرین نکرده بیشتر از افراد تمرین کرده است. سطح هورمون کورتیزول نیز در هنگام فعالیت های ورزشی افزایش یافته و بیشتر تحت تأثیر شدت تمرین و یا طول مدت تمرین قرار می گیرد، به این معنا که ترشح آن درفعالیت با شدت بالا و در فعالیت با شدت متوسط و طولانی بیشتر است]۹۷[.
۲-۵-۴: ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی
ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی به ویژه هنگام فعالیت های ورزشی، به خوبی روشن نشده اما پژوه شهای اندکی وجود ارتباط معنی دار بین کورتیزول و اسید لاکتیک را در مدت ورزش گزارش کرده اند ]۱۰۰[.تحقیقات نشان می دهد که هورمون کورتیزول در ورزشکاران جوان نسبت به افراد مسن بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد که نشان دهنده اهمیت تغییرات هورمون کورتیزول و متابولیت های سرمی در دوندگان جوان است ]۱۰۰[. از آنجا که تغییرات در سطح پلاسمایی کورتیزول، اسید لاکتیک و کراتینین با شدت و مدت فعالیت های ورزشی ارتباط مستقیم دارد ]۱۰۱[ ، بررسی پاسخ های این شاخص ها طی فعالیت های ورزشی با شدت زیاد، ممکن است برای شناخت تفاوت های بدنی، تنظیم برنامه های تمرینی، یافته های مطمئن تری به دست دهد]۱۰۰[.

۲-۵-۴-۱:ارتباط هورمون کورتیزول با اسید لاکتیک
در سا لهای اخیر فیزیولوژیست های ورزشی پیشنهاد کرده اند که از سطوح اسید لاکتیک خون می توان برای اندازه گیری و بررسی فشار تمرین و میزان سازگاری عضله استفاده کرد]۱۰۲[. گزارش شده است که تغییرات اسید لاکتیک هنگام اجرای فعالیت بدنی، شاید با تغییرات کورتیزول سرمی مرتبط باشد، چنان که تحقیقات نشان داده است، افزایش اسید لاکتیک سرم هنگام اجرای فعالیت های بدنی شدید، احتمالاً با تحریک . گیرنده های شیمیایی محور هیپوتالاموس – آدرنال موجب تحریک هورمون کورتیزول می شود]۱۰۰[.
گالهیرم و همکاران(۲۰۰۲) ، به وجود ارتباط مثبت معنی دار بین کورتیزول و اسید لاکتیک پس از فعالیت بدنی شدید اشاره کردند]۱۰۱[. ست اسپانر(۲۰۰۰) هم در مقال های با عنوان” تئوری پیشنهادشده درباره ارتباط بین اسید لاکتیک و رشد عضلانی ” اشاره می کند که مقدار اسید لاکتیک در بافت های عضلانی در حین و بعد از فعالیت ورزشی ، متناسب با مقدار کورتیزول ترشح شده به داخل بافت عضلانی است ]۱۰۳[. به علاوه از انجایی که هورمون کورتیزول موجب افزایش فعالیت گلوکونئوژنزی می شود و اسید لاکتیک هم به عنوان پیش ساز فرایند گلوکونئوژنز در بدن عمل می کند، شاید تغییرات این دو مورد هنگام فعالیت با هم مرتبط باشند]۱۰۰[.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع عصاره آبی، سطوح نوروپپتید، پلاسمایی، فعالیت بدنی

۲-۵-۴-۲: ارتباط هورمون کورتیزول با کراتینین
تغییرات در کراتینین سرم هنگام فعالیت بدنی، بسته به نوع تمرینات، شدت و مدت و نوع سوخت و ساز متفاوت است. کارگوتیچ و همکاران ( ۱۹۹۷ ) در تحقیقی روی ۱۰ ورزشکار، افزایش غلظت کراتینین سرم را به دنبال فعالیت بدنی شدید تا سر حد خستگی بر روی نوارگردان، گزارش کردند ]۱۰۴[. در مورد ارتباط کراتینین سرم با هورمون کورتیزول تحقیقات اندکی انجام گرفته است. همچنان که دگات و همکاران ( ۲۰۰۳ ) گزارش دادند افزایش کورتیزول شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات کراتینین سرم متعاقب فعالیت های بدنی شدید باشد ]۱۰۵[ . از طرف دیگر، اطلاعات موجود درباره ارتباط هورمون کورتیزول و متابولیت کراتینین، بسیار محدود است. با وجود این،.نشان داده شده که هنگام فعالیتهای شدید، تغییرات کراتینین سرم با تغییرات کورتیزول ارتباط دارد ]۱۰۱[ کراتینین سرم ممکن است بیانگر تجزیه توده عضلانی و عملکرد کلیه ها هنگام فعالیت های شدید و استقامتی باشد بنابراین، تغییرات آن هنگام فعالیت بدنی شدید به دلیل ارتباط با توده عضلانی شاید با تغییرات سطوح کورتیزول مرتبط باشد ]۱۰۶[.
۲-۵-۵:کورتیزول و چاقی
کورتیزول به طور مستقیم بر ذخیره چربی و افزایش وزن در افراد تاثیر دارد. غلظت کورتیزول بافت توسط یک آنزیم خاص که کورتیزون غیر فعال را به کورتیزول فعال تبدیل می کند کنترل می شود]۱۰۷[. این آنزیم خاص در چربی بافت واقع شده است. مطالعات احشایی انسان ( چربی اطراف معده و روده ) و بافت چربی زیر پوستی نشان داده است که ژن این آنزیم بیشتر درشرایط چاق بیان شده است ]۱۰۸[. همچنین در تحقیقات نشان داده شده است که سلول های چربی احشایی انسان در مقایسه با سلول های چربی زیر پوستی بیشتری از این آنزیم ها دارند. بنابراین، سطوح بالاتری از این آنزیم ها در این سلول های چربی عمیق اطراف شکم ممکن است منجر به چاقی شود به دلیل مقدار بیشتری از کورتیزول که در سطح این بافت ها تولید می شود. همچنین، چربی عمیق شکمی، جریان خون بیشتر و چهار برابر بیشتر گیرنده های کورتیزول در مقایسه با چربی زیر پوستی دارد ]۱۰۹[ .
فعالیت های بدنی موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی و متابولیت های پلاسما می شوند، این تغییرات به شدت و مدت فعالیت های بدنی بستگی دارد]۹۸[ .اسید لاکتیک از متابولیت های مهم و فراورده نهایی گلیکولیز بی هوازی است و با افزایش شدت فعالیت های بدنی، سطوح آن در خون افزایش می یابد ]۱۱۰[. چنانچه پیتر و همکاران (۱۹۷۹)، در تحقیقی روی ۸ دونده مرد باتجربه که به مدت ۱۰ دقیقه بر روی دوچرخه کارسنج با شدت ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی فعالیت کردند، افزایش غلظت لاکتات سرم این افراد را گزارش کردند]۱۱۱[.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهعشق و محبت، ادیان توحیدی، تکنولوژی، عوامل موثر

۲-۵-۵-۱:لینک پتانسیل بین کورتیزول و اشتها
مطالعات انسانی و حیوانات نشان داده است که تزریق کورتیزول با افزایش اشتها، میل شدید به قند، و افزایش وزن در ارتباط است ]۱۱۲[. اپل و همکاران نشان داد که زنان قبل از یائسگی که کورتیزول بیشتری در طول و بعد از عوامل استرس زا بیرونی ترشح می کنند انتخابشان بیشتر مصرف غذاهای سرشار از قند و چربی است. به نظر می رسد که کورتیزول به طور مستقیم تحت تاثیر مصرف مواد غذایی با اتصال به گیرنده در مغز (به طور خاص، هیپوتالاموس) است. این می تواند یک فرد به خوردن مواد غذایی که سرشار از چربی ویا قند را تحریک کند. کورتیزول همچنین به طورغیرمستقیم بر اشتها با استفاده ازتنظیم سایر مواد شیمیایی که در طول استرس مانند CRH (آزاد شدن هورمون کورتیکوتروفین)، لپتین و نوروپپتید Y منتشر می شود تاثیر می گذارد ]۱۱۳،۱۱۲[. سطوح بالای NPY و CRH و کاهش سطح لپتین برای تحریک اشتها نشان داده شده است ]۱۱۳[.
۲-۵-۵-۲: اثرات مضر چاقی ناشی ازکورتیزول
استرس مزمن به چندین رویداد فیزیولوژیکی مضر منجر می شود. هنگامی که بافت های بدن در معرض سطح بالایی از میزان کورتیزول برای مدت زمان طولانی قرار می گیرند ، برخی از تغییرات سلولی و بافتی ممکن است رخ دهد . بالا بودن میزان کورتیزول باعث ذخیره و گردش بیش از حد چربی و رسوب آن در عمق شکم می شود و می تواند به توسعه یا افزایش چاقی منجرشود . علاوه بر این، گزارش شده است که افزایش سطح کورتیزول باعث فشار خون ، چربی خون و قند خون می شود ]۱۱۵،۱۱۴[. افراد با دور کمر به دور باسن بالا (که مشخص چاقی احشایی ) در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی ، دیابت نوع II، و بیماری عروق مغزی می باشد ]۱۱۲[.

۲-۶-۱:تیروکسین
هورمون های تیروئیدی شامل تیروکسین (T4) و تری یدوتیزونین (T3) ، هورمونهایی مشتق شده از اسید آمینه تیروزین می باشند که توسط غده تیروئید ساخته و ترشح می شوند. هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش سنتز پروتئینها، افزایش حساسیت و پاسخ بدن به کاتکول آمینها مانند آدرنالین شده و برای تکامل و رشد سلولها و اعضای بدن نیز به ویژه در دوران جنینی و کودکی لازم و ضروری هستند.
۲-۶-۱-۱:تاثیر تیروکسین بر متابولیسم:
هورمون تیروئید باعث تحریک فعالیت های متابولیکی بدن که منجر به افزایش در میزان متابولیسم پایه می شود که یکی از اثرات این تحریک ها باعث افزایش تولید حرارت بدن می شود، که به نظر می رسد با افزایش مصرف اکسیژن و میزان هیدرولیز ATP در ارتباط است. از طریق قیاس، عمل هورمون های تیروئید شبیه به دمیدن در آتش در حال سوختن است. چند نمونه از اثرات متابولیک خاص از هورمون های تیروئید عبارتند از:
* متابولیسم چربی: افزایش سطح هورمون تیروئید باعث افزایش تحریک بسیج چربی،که منجر به افزایش غلظت اسیدهای چرب در پلاسما می شود. همچنین اکسیداسیون اسیدهای چرب در بسیاری از بافت ها را بالا ببرد. در نهایت، غلظت کلسترول و تری گلیسیرید به طور معکوس با سطح هورمون تیروئید در ارتباط است بطوریکه کم کاری تیروئید باعث افزایش غلظت کلسترول خون می شود.
* متابولیسم کربوهیدرات: هورمونهای تیروئید تقریبا تمام جنبه های متابولیسم کربوهیدرات را تحریک می کند، از جمله افزایش ورودی وابسته به انسولین از گلوکز به سلول ها ، افزایش گلوکونئوژنز و گلیکولیز برای تولید گلوکز آزاد]۱۱۶[.
* چربیهای پلاسما و کبد: افزایش هورمون تیروئید مقدار

 
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید